Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Bezpieczny przedszkolak

15 września przedszkolaki odbyły wycieczkę po najbliższej okolicy naszego przedszkola, by nauczyć się lub przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa na drodze.
W ramach programu ,,Bezpieczne przedszkole’’ uczyliśmy się przechodzić przez jezdnię korzystając z przejścia dla pieszych. Pamiętaliśmy o rozglądaniu się w lewo i w prawo, a także o zachowaniu ostrożności w czasie pokonywania drogi. Utrwaliliśmy również umiejętność przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Każdy przedszkolak już pamięta, że ,,czerwone stop!, czerwone stop, bo jadą auta‘’i cierpliwie czeka na zielone światło.
Dzieci wzorowo zdały egzamin na BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA na drodze i w nagrodę otrzymały odblaskowe buźki, które będą im towarzyszyć w szare, jesienne dni i w trakcie całego roku szkolnego.
I.S.

 

Teatr

Po wakacjach, z wielką radością, ponownie włączyliśmy się do projektu "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ".
19 września obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej i starszych przedszkolaków.  Spektakl pt. "Tajemnica Wesołego Miasteczka" zaprezentował Teatr Arlekin z Łodzi. Mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie przygotowane w technice pacynek. Na scenie czekało na widzów wiele niespodzianek i czarów.
Jesteśmy wdzięczni, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, w których, w innym wypadku, nie moglibyśmy brać udziału.
Czekamy na następne przedstawienia. J.R. Foto pochodzi ze strony internetowy teatr telewizji dla szkół.

 

Dziurawy trampek na start

Start Dziurawego Trampka. W sobotę, 10 września koło turystyczne zainaugurowało działalność w nowym roku szkolnym. Tym razem wybraliśmy się na cykliczną, cotygodniową imprezę w parku miejskim pod nazwą Parkrun. Jest to inicjatywa, która polega na udziale w marszu lub w biegu na dystansie 5 kilometrów. Impreza odbywa się w wielu krajach świata o tej samej porze, na tym samym dystansie w każdą sobotę. W Polsce bierze w niej udział 26 miast - w Świnoujściu był to dziewiąty tydzień biegania dla każdego. Pokonaliśmy trasę z elektronicznym pomiarem czasu w towarzystwie ponad 60 osób, które aktywnie chcą spędzić wolny czas. Na mecie czekały nas gratulacje, woda i wafelek. Teraz już będziemy mogli indywidualnie brać udział w tej zabawie, do której zapraszamy kolegów, rodziny a nawet pieski (bo one też brały udział w imprezie). Z.L., A.M

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko: kierownik gospodarczy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
1.Adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Ul. Piastowska 55
72-600     Świnoujście

2.Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik gospodarczy, wymiar czasu pracy ¾ etatu

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym (zgodnie z art. 6 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 229, poz.1494 oraz z 2011r. Nr 134,poz. 777 i Nr 201 poz.1183)

4. Wymagania niezbędne:
Osoby ubiegające się o stanowisko :
-posiadają  obywatelstwo polskie,
-mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
- nie były prawomocnie skazane:
* za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Wymagane wykształcenie: posiada co najmniej wykształcenie średnie- 6 lat stażu, studia wyższe- 2 lata stażu lub wykonywana była przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

6.Wymagania dodatkowe:
-biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Exel, Internet)
- znajomość podstawowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych ZUS
-znajomość przepisów Kodeksu Pracy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie  SOSW
-poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność,
-umiejętność organizacji pracy  i pracy w zespole,

7.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-odpowiedzialność za sprawy kadrowo -organizacyjne , prowadzenie dokumentacji,  
- prowadzenie sprawozdawczości,
- kierowanie zespołem pracowników obsługi,
- zapewnienie sprawności technicznej budynku,
- prowadzenie spraw związanych z remontami, naprawami,
- nadzór nad remontami,
- dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół,
-dokonywanie przeglądów szkoły,
-sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny,
-odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochronę mienia szkoły,
- organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony  
indywidualnej,
- współpraca z księgowością i innymi działami placówki,
- prowadzenie archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
-wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora

8.Wymagane dokumenty
- list motywacyjny;
-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
-oryginał kwestionariusza osobowego;
-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
-kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)    
- potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
-oświadczenie o niekaralności;
-oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu;
-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych      
- związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..


9.Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.09.2016 r.,godz. 12.00
na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu ul. Piastowska 55,72-600 Świnoujście w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu”
Aplikacje, które wpłyną do SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu w dniu 14.09.2016r. o godz.13.00    
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 913215426
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW
im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.swinoujscie.pl  oraz na stronie internetowej SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.
w terminie do dnia 21.09.2016r

dyrektor SOSW
Bernardeta Kołdunek

Regulamin przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- kierownik gospodarczy w SOSW w Świnoujściu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458)


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowiska pracy.

2.  Nabór, o którym mowa przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.
3. Zatrudnienie na stanowiska,  następuje na podstawie umowy  o  pracę na czas nieokreślony lub czas określony z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
4. W przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.
5. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniana na stanowiskach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
6. Niniejszy Regulamin nie obejmuje:
1) stanowisk pomocniczych i obsługi;
2) pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko, po spełnieniu wymagań art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych;
3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności;);
4)    pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym przeniesionych do pracy w innej, tej samej lub innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przyjmującej.


§ 2.
WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU URZĘDNICZYM
1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w szkole na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) cieszy się nieposzlakowana opinią.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym   stanowisku urzędniczym  może być osoba , która :
1) spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1, pkt 1-6 oraz dodatkowo:
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie- 6 lat stażu, studia wyższe- 2 lata stażu lub wykonywała przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

§ 3.
OGŁOSZENIE O NABORZE
1 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ,w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umieszcza  się  w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego zwanym dalej „BIP”  oraz na  stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świnoujściu.
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres Placówki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3.Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW w Świnoujściu
3.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu§ 4.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
1. Po ogłoszeniu w BIP i na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świnoujściu,   następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym  stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
4. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
5. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW w Świnoujściu
6. 3.Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 5.
PWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJEJ
1. Komisję Rekrutacyjną  powołuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a) Dyrektor lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora do pełnienia funkcji przewodniczącego;
b) sekretarz komisji;
c) dwóch członków komisji
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 6.
PROCEDURA NABORU

1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest  w dwóch etapach.
1. Etap I- ocena formalna
a) Dokumenty złożone przez kandydatów analizowane są przez komisję pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
b) Po dokonaniu analizy formalnej sporządzona zostaje lista wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
c) Osoby które złożyły dokumenty po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub nie spełniają wymagań formalnych przedstawionych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do dalszego postępowania rekrutacyjnego
d) W terminie nie dłuższym niż cztery dni po upływie terminu składania dokumentów upowszechnia się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o miejscu zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
e) Wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Etap II- Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:
a) -oceny  merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych;
b) -rozmowy kwalifikacyjnej.

Ocena  merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych;
oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi  za każdy niżej wymieniony obszar punkty  w skali 1 – 3 ;
a) posiadane wykształcenie,
b) dodatkowe kwalifikacje: kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe,  znajomość języka obcego,
c) doświadczenie zawodowe;
d) autorska propozycja organizacji pracy na stanowisku.
Formularz oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu.

Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem  i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Termin rozmowy wyznacza komisja kwalifikacyjna po upowszechnieniu w BIP listy kandydatów spełniających wymagania formalne
a) Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zawiadamiani są o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, telefoniczną lub w inny powszechnie przyjęty sposób
b) Ze sposobu zawiadomienia kandydata osoba powiadamiająca go sporządza adnotację opatrzona datą i podpisem
c) Komisja wyklucza kandydata w przypadku nie stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną ewentualnie w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut
d) Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty za każdy niżej wymieniony obszar w skali 1 – 3:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
2) posiadanie wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko; obejmuje tematyką zagadnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych przez dyrektora zadań na stanowisku specjalista do spraw   gospodarczych,    znajomość Kodeksu Pracy, znajomość prowadzenia dokumentacji   w jednostkach budżetowych
3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
4)  cele zawodowe kandydata.

3.  Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik Nr 4

§ 7.
WYŁONIENIE KANDYDATA
1. Po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wybiera   kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów z oceny   merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych  i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Formularz zestawienia punktowego stanowi Załącznik  Nr 5 do Regulaminu.
3.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.


§ 8.
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA DANE STANOWISKO PRACY

1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera:
a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę  kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
d) uzasadnienie danego wyboru;
e) skład Komisji prowadzącej nabór.
3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 6  do  Regulaminu.
4. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor Ośrodka.


§ 9.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez opublikowanie  w BIP oraz na stronie internetowej SOSW przez co najmniej 3 miesiące
2.  Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) nazwę i adres jednostki;
b) określenie stanowiska urzędniczego;
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na to stanowisko.

3.   Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
4.   Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku  kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2  stosuje się odpowiednio.

§ 13.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu  i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
4. Przesłanie osobom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym i nie przyjętym  podziękowań i informacji o wynikach naboru.

Prosimy Państwa, którzy złożyli dokumenty o ich uzupełnienie zgodnie z powyższą informacją zamieszczoną na stronie BIP i stronie internetowej SOSW oraz dostarczenie ich do SOSW w nieprzekraczalnym terminie do godz.12.00 w dniu 14.09.2016r.

 

WITAJ SZKOŁO

Dwa miesiące wakacji minęły… 1 września o godzinie 10.00 rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w naszym Ośrodku.
W czasie uroczystego apelu społeczność szkolna wysłuchała życzeń owocnej pracy od pani Dyrektor Ośrodka i powitała nowych uczniów. Wszyscy uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy walczyli  i zginęli za wolną Polskę. A  delegacja uczniów z opiekunem złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.
Uczniowie, wypoczęci i pełni zapału, ponownie spotkali się ze swoimi kolegami i nauczycielami.
Wszystkim życzymy dobrego roku szkolnego!
AG


 

Uroczysty początek roku szkolnego 2016/2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2016/17,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01.09.16 O GODZINIE 10:00

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Nabór na wolne stanowiska pracy

Nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym
Etat pełny
Wykształcenie:  wyższe

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od 1 września  2016
Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
1.Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście  
2.Określenie stanowiska  :   Nauczyciel, wymiar czasu pracy 1 etat
3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :
-posiadają  obywatelstwo polskie,
-mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
-nie były prawomocnie skazane
* za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
*prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszą się nieposzlakowaną opinią.
4. Wymagane wykształcenie: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
-studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
-lub pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
5.Wymagania dodatkowe:
-praca z dziećmi niepełnosprawnymi, cierpliwość, dyspozycyjność ,umiejętność pracy w    zespole
-estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem
-dyskrecja, kultura osobista
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-realizacja planów nauczania
-rzetelnie i zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami wywiązuje się z przyjętych obowiązków służbowych  
-wykonuje wszelkie czynności wynikające z potrzeb przedszkola, zlecone przez Dyrektora SOSW
7.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
-oryginał kwestionariusza osobowego;
-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; -kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)     potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
-oświadczenie o niekaralności;
-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
8.Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie – sierpień 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

Dyrektor SOSW
Bernardeta Kołdunek

 

Koniec roku przedszkolaku!

Już po raz czwarty 22 czerwca  odbyło się zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków.
Z tej okazji do sali gimnastycznej zostały zaproszone panie dyrektorki,  rodzice naszych przedszkolaków i specjaliści, którzy wspomagali- swoją kilkuletnią pracą- wszechstronny rozwój naszych pociech.Pani dyrektor Bernardeta Kołdunek życzyła przyszłym uczniom sukcesów edukacyjnych i uczestniczyła wraz z przedszkolakami w tanecznej zabawie.
W części artystycznej zaprezentowały się wszystkie grupy przedszkolne wspomagane przez panie z przedszkola.
To był szczególny dzień, gdyż tego dnia swój pierwszy etap edukacyjny zakończyło 6 absolwentów.
Były podziękowania dla dyrekcji, personelu, rodziców i dzieci oraz  prezentacja dokonań naszych małych absolwentów.
Ze sceny padały pełne wzruszeń słowa.
Na koniec absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy i zdjęcia oraz niespodzianki. Oni zaś przekazali pani dyektor pierwsze tablo w historii przedszkola, które zawiśnie w holu.

Do zobaczenia po wakacjach.

E.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaczarowany świat na scenie

Po raz kolejny młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I wraz z opiekunami odwiedziła przedszkolaków i uczniów  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego by wnieść trochę radości, czarów i uśmiechu. Tym razem na scenie przedstawiono widowni baśń „Syn Gwiazdy”, która mówiła o tym, że dobro, chęć pomocy i miłość są najważniejsze. Widownia z ciekawością oglądała występy swoich starszych kolegów a potem odpowiadała na pytania dotyczące sztuki. W nagrodę za poprawne odgadywanie zagadek dzieci otrzymywały różne drobne upominki. Bardzo dziękujemy młodzieży, która poświęca swój czas nie tylko na naukę ale i na działania dla innych. Dziękujemy również opiekunkom tego cyklicznego już przedsięwzięcia, paniom: Iwonie Dominiak i Joannie Szafrańskiej. No i oczywiście czekamy na następne Wasze pomysły – zapraszamy, życzymy też udanych wakacji!

 

INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ

Po raz ostatni w tym roku dzieci ze szkoły podstawowej mogły skorzystać z "wizyty w teatrze", dzięki projektowi "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ".
Spektakl „O królewnie Wełence” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora w Katowicach inspirowany był baśnią Marii Krüger „Apolejka i jej osiołek”. To pełna wdzięku, zabawna i pogodna historia o miłości, w której nie brakuje świetnych piosenek.
Inscenizacja bardzo nam się podobała, zwłaszcza, że zakończenie jest szczęśliwe.  W przyszłym roku szkolnym też będziemy chcieli z takich "wizyt w teatrze" korzystać.

 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

W dniu 13 czerwca 2016 roku klasa 3 ZSZ- kucharz uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do  Hotelu Interferie Medical SPA ****  mieszczącego się w Świnoujściu. Była to niesamowita okazja, aby zobaczyć hotel w całej okazałości. Pani Magdalena Kuc, z-ca dyrektora hotelu  na samym początku opowiedziała o hotelu, przedstawiła ofertę obiektu  a następnie zostaliśmy odprowadzeni  w dobre ręce, bo w ręce szefa kuchni Pana Marcina Palusika. Mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniu różnych dań. Było to naprawdę niesamowite przeżycie, gdyż uczestniczyliśmy we wszystkich zadaniach jak  wszyscy pracownicy kuchni. Sami mogliśmy zaprezentować swoje możliwości. Uczestnikom najbardziej podobało się wyposażenie kuchni, w której można było zobaczyć sprzęt na wysokim poziomie. Kuchnia była wyposażona, zarówno w podstawowy sprzęt, jak i nowoczesne urządzenia typu piec konwekcyjno-parowy, ekspresy ciśnieniowe, dystrybutory do napojów. Kuchnia była podzielona na sektory. Można było wyróżnić stanowisko zimne, gorące, do wypieków cukierniczych i magazyny żywnościowe. Przy kuchni znajdowała się sala konsumencka, która była funkcjonalnie i bardzo gustownie urządzona (obrazy na ścianach, rośliny w donicach, elementy dekoracyjne). Posiłki tego dnia były przygotowywane na 500 osób. Zabrakło nam czasu, aby obejrzeć cały hotel, ale może jeszcze się uda...
Wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń.

 

PIKNIK

Dnia 11 czerwca w Specjalny Ośrodku Szkolno –Wychowawczym odbył się Piknik Rodzinny. Podczas imprezy dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli dzieci miały wspaniale zorganizowaną zabawę a rodzice mogli w swobodnej atmosferze wymieniać między sobą poglądy.
Podczas imprezy dopisała wspaniała pogoda.
Składamy serdeczne podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie społeczne na rzecz dzieci. Za dostarczenie im niezapomnianych wrażeń i wielu chwil radości podczas tej imprezy. W szczególności:
Wojskowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
Komendzie Policji w Świnoujściu
Restauracji Mc Donald’s w Świnoujścu
Stowarzyszeniu PROFICIO
Firmie „Kopytko” – hipoterapia
Państwu Małgorzacie i Robertowi Walczakom – „Salonik Antykwarystyczny”
Pani Magdalenie Kuc – Hotel INTERFERIE MEDICAL SPA
Pani Dorocie Drozdzie– Firma przewozowa JOMSBORG
Pani Katarzynie Kamińskiej – Zakład Fryzjerski „Uroda”
Pani Renacie Rajtak – Zakład Fryzjerski „Uroda”
Państwu Ewie i Krzysztofowi Starachowskim – Kwiaciarnia „Róża”
Pani Agnieszce Kuc – Sklep „ATLANTIC”
Klubowi Karate KYOKUSHIN
Grupie teatralnej Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Świnoujściu pod kierunkiem Izabeli Włodarczyk-Roksela,
Zespołowi Małe ATU oraz Paniom Joannie Burchard i Annie Dziubie,
Grupie motocyklistów – „Czarne Wdowy” 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Dzień dziecka z seniorami

7 czerwca nasi uczniowie po raz kolejny odwiedzili Seniorów z Warszowa. Tym razem spotkaliśmy się z okazji Dnia Dziecka. Na początku spotkania uczniowie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa zajęła się malowaniem, druga natomiast wykonywała różnokolorowe pompony. W pracy pomagali nam Seniorzy, którzy pokazywali jak robi się pompony oraz jak wykonuje się kredkami przepiękne ilustracje. Następnie rozpalono grilla i zaczęto smażyć kiełbaski. Upieczone kiełbaski smakowały wszystkim obecnym. Tegoroczny Dzień Dziecka spędzony z Seniorami był wyjątkowo miły i radosny.
opracowała Irena Nagrodzka

 

PIKNIK. DRZWI OTWARTE

 

Pięknie czytam

W dniu 24 maja 2016r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy „Pięknie czytam” dla uczniów klas III Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Uczniowie  zaprezentowali fragmenty „Potopu” Henryka Sienkiewicza, a w drugim etapie wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Najlepsza okazała się Karolina P. z klasy III ZSZ, drugie miejsce zajęła Karolina K. z I ZSZ a trzecie Katarzyna A. z I ZSZ. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ

Ponownie mogliśmy skorzystać z "wizyty w teatrze", dzięki projektowi "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ".
W związku z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza 24 maja 2016 przeprowadzono  transmisję spektaklu "Krzyżacy" z Teatru Miniatura ze studia TVP w Gdańsku. Spektakl przeznaczony był dla widzów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. To pierwsza adaptacja powieści Sienkiewicza w formie teatru lalkowego.
Połączenie gry aktorów z lalkami bardzo nam się spodobało.  Liczymy, że tego typu przedstawień będzie więcej.
Czekamy na następne propozycje.

 

Książka, którą poleciłbym innym

W dniu 23 maja 2016r. w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie projektu „Książka, którą poleciłbym innym”. Uczniowie Szkoły Podstawowej i  klas I – II Gimnazjum podczas swoich pięciominutowych wystąpień zachęcali do przeczytania wybranych przez siebie książek. Oprócz przedstawienia najciekawszych fragmentów książek zaprezentowali  również wykonane przez siebie ilustracje.

 

Wycieczka do Oceanarium w Stralsundzie

19 maja 2016 odbyła się wycieczka do Oceanarium w Stralsundzie, w której wzięło udział 16 uczniów SP, Gimnazjum, SPP, Szkoły Zawodowej  i 3 opiekunów: V .Gawlinska,  T.Janicka i K.Żbik.
Przed godziną 10 wyjechaliśmy wynajętym busem prosto do Stralsundu. ok. 12.00 zajechaliśmy do Oceanarium. Po załatwieniu formalności i wykupieniu biletów grupowych zaczęliśmy zwiedzanie od wystawy poświęconej M. Bałtyckiemu. Obejrzeliśmy m.in. zbiór najmniejszych organizmów występujących Bałtyku a następnie akwaria, w których unosiła się morska trawa, meduzy, pływały flądry i wzdręgi.
Następna sala dotyczyła badania i eksploatacji zasobów morskich. Mogliśmy zanurzyć się na głębokość 4 km, gdzie żyją koralowce, poznać problemy związane ze zmianami klimatycznymi i nadmierną eksploatacją mórz.
Kolejna wystawa dotyczyła Morza Północnego - mogliśmy tu obejrzeć widowiskowe akwaria tunelowe i  zbiornik „Otwarty Atlantyk” liczący 2,8 milionów litrów wody zamieszkiwany przez ławicę ryb oceanicznych (np. płaszczki i rekina).
Na końcu oglądaliśmy żywe pingwiny, które na swoim wybiegu miały przeszklony basen oraz naturalnej wielkości modele gigantów mórz. Na wysokości 20 metrów w wielkiej, specjalnej hali był podwieszony 26-metrowy płetwal błękitny, samica humbaka z młodymi i samogłów.
Po wykonaniu kilku zdjęć pamiątkowych, pełni wrażeń wróciliśmy około godz 17.00 do Świnoujścia .
Opracowała V.Gawlińska

 

WIEM, POTRAFIĘ, ZROBIĘ

18 maja 2016r. jak co roku spotkaliśmy się na imprezie "WIEM, POTRAFIĘ, ZROBIĘ". Tym razem nasze spotkanie odbyło się na naszej stołówce.
Wspólnie z gośćmi z Niemiec i Warsztatów Terapii Zajęciowej uczyliśmy się jak przygotować wiosenne, zdrowe przyjęcie.
Przygotowaliśmy kolorowe i zdrowe kanapeczki, pyszne naleśniki z dżemem owocowym, świeży sok z marchwi, jabłek i pomarańczy.Nauczyliśmy się również pięknie nakrywać stół na różne okazje. Mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowego jedzenia rozwiązując krzyżówki i łamigłówki.
Po wspólnym, samodzielnie przygotowanym poczęstunku spalaliśmy kalorie w czasie tańca.
Było pracowicie, smacznie, zdrowo, kolorowo i wesoło! Już odliczamy czas do następnego spotkania.
Do zobaczenia za rok! :)
ZET GIM "A" i "B"
SPP "A" i "B"

 

PRACA W SOSW

Nabór na wolne stanowisko pracy

Kucharz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Etat - 20 godzin tygodniowo-godziny pracy 6.00-10.00

Wykształcenie: minimum zawodowe

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od czerwca 2016

Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

1. Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście

2. Określenie stanowiska : kucharz, wymiar czasu pracy 1/2 etatu

3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :

 • posiadają  obywatelstwo polskie,
 • mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
 • nie były prawomocnie skazane

4. Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe

5. Wymagania dodatkowe:

 • zna instrukcje obsługi urządzeń kuchennych i przestrzega zasad ich stosowania
 • zna i bezwzględnie stosuje w pracy przepisy bhp, p.poż.
 • estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem
 • dyskrecja, kultura osobista

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • terminowo i estetycznie sporządza posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi
 • wydaje zgodnie z jadłospisem zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka
 • odpowiada za czystość urządzeń kuchennych
 • w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami myje, konserwuje i czyści sprzęt i urządzenia kuchenne
 • dba o czystość i higienę w pomieszczeniach kuchni
 • rzetelnie i zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami wywiązuje się z przyjętych obowiązków służbowych
 • wykonuje wszelkie inne czynności  zlecone przez Dyrektora SOSW a wynikające z potrzeb zakładu pracy.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał kwestionariusza osobowego;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; -kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)     potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

8. Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie - maj 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

 

Dyrektor SOSW Bernardeta Kołdunek

 

Praca w SOSW

Nabór na wolne stanowisko pracy

Intendenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Etat - 20 godzin tygodniowo-godziny pracy 7.00-11.00

Wykształcenie:  minimum zawodowe

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od czerwca 2016

Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

1. Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście

2. Określenie stanowiska: intendent, wymiar czasu pracy 1/2 etatu

3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :

 • posiadają  obywatelstwo polskie,
 • mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
 • nie były prawomocnie skazane

4. Wymagane wykształcenie:  minimum średnie

5. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów BHP i przepisów p.poż.
 • gruntowna znajomość zakresu swoich obowiązków oraz przepisów
 • estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem
 • dyskrecja, kultura osobista

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • odpowiada za prawidłową organizację żywienia
 • organizuje zaopatrzenie produktów niezbędnych do sporządzania posiłków z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych
 • przyjmuje towar do magazynu na podstawie faktur VAT i dowodów dostawy
 • wydaje towar z magazynu na podstawie „Raportów żywienia”
 • sporządza wraz z kucharką jadłospis dzienny i przedkłada go do zatwierdzenia Dyrektorowi
 • wylicza w dziennych raportach żywienia dzienną stawkę i koszty żywienia osób żywionych
 • sporządza na podstawie dziennych raportów żywienia zestawienie zbiorcze kosztów żywienia za każdy miesiąc
 • prowadzi ewidencję osób żywionych
 • prowadzi Kartoteki ilościowo – wartościowe magazynu spożywczego
 • ma obowiązek przez odpowiednie składowanie zapasów magazynowych i ich ewidencję zachować stałą gotowość do przeprowadzenia spisu z natury
 • rzetelnie i zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami wywiązuje się z przyjętych obowiązków służbowych
 • wykonuje wszelkie inne zadania  zlecone przez Dyrektora SOSW a wynikające z potrzeb zakładu pracy.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał kwestionariusza osobowego;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

8. Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w  Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie - maj 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

Dyrektor SOSW Bernardeta Kołdunek

 

MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

14 maja 2016 r. w Strzelcach Krajeńskich odbyły się mistrzostwa Polski w piłce siatkowej plażowej. W zawodach wzięły udział reprezentacje ośmiu województw z następujących miast: Człuchów, Chojna,  Elbląg, Grudziądz, Inowrocław, Koło, Lublin, Strzelce Krajeńskie i Świnoujście. Województwo zachodniopomorskie w kategorii dziewcząt reprezentowały uczennice SOSW Świnoujście, w składzie: Patrycja H., Kinga L., Paulina K., Karolina K. Po ciężkiej i wyrównanej rywalizacji w walce finałowej nasze zawodniczki uległy jedynie zespołowi z Koła, w tie-breaku 1:2. Ostatecznie dziewczyny wywalczyły tytuł wicemistrzyń Polski w piłce siatkowej plażowej. W kategorii chłopców wicemistrzostwo Polski zdobyli również reprezentanci woj. zachodniopomorskiego z Chojny.

 

U SENIORÓW

10 maja 2016 roku  po raz kolejny odwiedziliśmy Seniorów z Warszowa. Spotkaliśmy się, aby wspólnie spędzić czas. Na wstępie udaliśmy się na plac ćwiczeń i tam przez kilkanaście minut razem ćwiczyliśmy. Na zdjęciach widać nasze zmagania. Następnie Katarzyna A. i Karolina P. zaśpiewały osiem piosenek o różnej tematyce. Śpiew tak bardzo podobał się Seniorom, że dziewczęta bisowały. Seniorzy chętnie spotykają się z nami - czas wspólnie spędzony jest ważny dla obu stron.
opracowała Irena Nagrodzka

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Sprzątaczka w Przedszkolu Specjalnym
Etat- 20 godzin tygodniowo-godziny pracy 7,00-11,00
Wykształcenie:  minimum zawodowe
Data rozpoczęcia zatrudnienia: maj 2016
Kontakt: Dyrektor SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
1.Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście  
2.Określenie stanowiska  : sprzątaczka, wymiar czasu pracy 1/2 etatu  
3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :
-posiadają  obywatelstwo polskie,
-mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
-nie były prawomocnie skazane
* za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, -cieszą się nieposzlakowaną opinią.
4. Wymagane wykształcenie: podstawowe, pożądane zawodowe
5.Wymagania dodatkowe:
-estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem
-dyskrecja, kultura osobista
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- wykonywanie  prac zgodnie z zakresem obowiązków.
- dbanie  o ład i porządek w pomieszczeniach   
- sprzątanie korytarzy, holi i łazienek .  
7.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
-oryginał kwestionariusza osobowego;
-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; -kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)  
-potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
-oświadczenie o niekaralności;
8.Dokumenty aplikacyjne:
-list motywacyjny, 
-CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz.1458)..
9.Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie – maj 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.
Dyrektor SOSW Bernardeta Kołdunek

 

Spotkanie z pisarką

10 maja br. szkolnego uczniowie klasy II i III gimnazjum z nauczycielem języka polskiego i nauczycielem bibliotekarzem, wzięli udział w spotkaniu autorskim szczecińskiej pisarki pani Sylwii Trojanowskiej, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ‘2016. Pani Sylwia jest autorką fascynujących powieści: „Szkoła latania” oraz „Blisko chmur”. Sposób opowiadania o powstawaniu tych powieści bardzo nas zainteresował. Uznaliśmy, że warto, aby te pozycje znalazły się w naszej bibliotece.
Jednocześnie mogliśmy podziwiać prace wystawione w sali, w której odbyło się spotkanie. Wystawa malarstwa pt.: ”Prace na papierze”, autorstwa pana Januarego Korffa, zrobiła na nas ogromne wrażenie.

 

Turniej siatkówki plażowej szkół i ośrodków specjalnych – Świnoujście 05.05.2016 r.

Zawody rozgrywane po raz trzeci w Świnoujściu. Organizowane przez SOSW Świnoujście, UKS SKEJT Świnoujście, UM Świnoujście, OSiR Wyspiarz Świnoujście i MMKS Maraton Świnoujście. Turniej dofinansowany przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG. Honorowy patronat nad zawodami od początku ich organizacji w naszym mieście corocznie obejmuje Prezydent Świnoujścia p.Janusz Żmurkiewicz.
Impreza ma na celu popularyzację siatkówki plażowej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, integrację środowisk i ukazanie walorów turystycznych naszego miasta.
Tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku w kategorii dziewcząt broniła drużyna SOSW Świnoujście, a wśród chłopców SOSW z Pyrzyc.
W zawodach uczestniczyły zespoły z Chojny, Pyrzyc, Suliszewa, Szczecinka i zespół gospodarzy turnieju - SOSW Świnoujście.
Po znakomitej zabawie i zaciętych pojedynkach w kategorii chłopców zwyciężyła ekipa z Chojny przed Pyrzycami i Suliszewem. W kategorii dziewcząt nasze zawodniczki nie dały szans przyjezdnym i zwyciężyły wszystkie mecze zdobywając tytuł mistrzowski wyprzedzając Chojnę, Szczecinek, Suliszewo i Pyrzyce.

Organizatorzy bardzo dziękują za współpracę i pomoc w przygotowaniu imprezy:
•    OSiR wyspiarz Świnoujście (w szczególności nieocenionemu panu Mirosławowi Matuszowi),
•    zawodnikom MMKS Maraton Świnoujście, którzy sędziują nasze zawody i ich opiekunowi panu Witoldowi Tabiszewskiemu.
•    Nauczycielom i uczniom SOSW za catering i obsługę (R.Kubiesa i G.Bulczak - Kulka)

Wspaniałe nagrody na turniej zostały zakupione ze środków przekazanych przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.
Paweł Jakubowski

 

Dzień Godności

6 maja w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu odbył się wyjątkowy koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu. Koncert odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na scenie wystąpiły dzieci ze świnoujskich przedszkoli, szkół oraz ośrodków.
Uczniowie z naszego Ośrodka wystąpili w pokazie rytmicznym, tanecznym i w piosence. Grupa taneczna kierowana przez p.Agnieszkę Grodnicką i p.Ewę Mayko zaprezentowała dwa układy - rytmiczny do muzyki Piotra Czajkowskiego pt. „Dziadek do orzechów” i taneczny do „Allegretto” Ludwiga van Beethovena. Katarzyna A. i Karolina P. z koła teatralno-muzycznego, przygotowane przez p.Irenę Nagrodzką, zaśpiewały dwie piosenki: „Tyle słońca” oraz „Zapamiętaj”.
Nasz występ bardzo spodobał się publiczności zebranej w Domu Kultury - świadczyły o tym gromkie brawa.
Irena Nagrodzka

 

ZAPROSZENIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

IM. MARII KONOPNICJIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Uczniowski Klub Sportowy „SKEJT” Świnoujście,

OSiR „WYSPIARZ” Świnoujście,

oraz MMKS MARATON Świnoujście

serdecznie zapraszają na:

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej

Szkół i Ośrodków Specjalnych.

Zawody odbędą się na plaży miejskiej w Świnoujściu, na boiskach do siatkówki w pobliżu centrum koordynacyjnego WOPR dnia 05.05.2016 r.

Początek zawodów o godzinie 10:00

Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego w kategorii dziewcząt broni reprezentacja SOSW Świnoujście.

Impreza organizowana we współpracy z Urzędem Miasta Świnoujście

Dofinansowana przez Urząd Miasta Świnoujście i FUNDUSZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH POLSKIEGO LNG :

 

 

 

Honorowy patronat:                                                                                                                                                       Patronat medialny:

Prezydent Miasta Świnoujścia

Świnoujskie.info

Scie24

Telewizja Słowianin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ś

 

Środowisko ponad wszystko

Każdy człowiek ma możliwość, by dbać o środowisko. Może i powinien to czynić każdego dnia. Nie należy zaśmiecać rzek, lasów czy parków. Należy wszystkie śmieci wrzucać zawsze do śmietnika. Nawet, gdy w pobliżu nie znajduje się żaden kontener, nie należy wyrzucać ich bezmyślnie. Zanieczyszczone rzeki, lasy, a nawet ulice to nieprzyjemny widok i ma fatalny wpływ na stan środowiska naturalnego. Istotne jest również, by prowadzić recycling.  Warto jest kupować produkty, które pochodzą z recyclingu, bądź też nadają się do niego w późniejszej fazie. Na co dzień człowiek powinien pamiętać, by umiejętnie oszczędzać światło i wodę.  
Ważne, by w przyrodzie wszystko zataczało krąg i nie marnowało się. Dzięki temu następuje równowaga, ważna dla człowieka i dla otaczającego go środowiska.

27 kwietnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Świnoujściu odbyła się kolejna edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy matematyczno- przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów z terenu województwa zachodniopomorskiego pod tytułem ,,Środowisko ponad wszystko” oraz konkurs kulinarny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych ,,Kulinarne inspiracje z owoców i warzyw”.
W konkursie dla szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział 11 drużyn dwuosobowych ze szkół: MOS-u w Waniorowie, SOSW w Kamieniu Pomorskim, SOSW w Sławoborzu, ZSS nr 9 ze Szczecina ul. Letniskowa, ZSS z Goleniowa, SOSW w Policach, SOSW ze Sławna, SOSW ze Szczecinka, SOSW w Suliszewie, SOSW w Nowogardzie, SOSW w Świnoujściu.
W konkursie kulinarnym uczestniczyły cztery drużyny z : SOSW w Sławoborzu, SOSW z Goleniowa, SOSW  w Nowogardzie oraz SOSW w Świnoujściu.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w czasie 60 minut rozwiązywali zadania przyrodniczo- matematyczne oraz wykonali pracę plastyczną. Komisja złożona z przybyłych nauczycieli oceniła zmagania drużyn i wyłoniła laureatów konkursu.
W tym samym czasie odbywał się konkurs gastronomiczny ,,Kulinarne inspiracje z owoców i warzyw” podczas którego uczniowie ZSZ przygotowywali potrawy i aranżowali stoły wg własnego pomysłu.
Oto wyniki zmagań drużyn:


Szkoły Podstawowe:
I miejsce- MOS Waniorowo;
II miejsce - SOSW w  Kamieniu Pomorskim;
III miejsce - SOSW w Świnoujściu.   

Gimnazja:
I miejsce - SOSW w Świnoujściu;
II miejsce – SOSW w Sławnie;
III miejsce- SOSW w Kamieniu Pomorskim.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
I miejsce - SOSW w Świnoujściu;
II miejsce – SOSW w Sławoborzu;
III miejsce- SOSW w Nowogardzie.

Wszystkie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody dla swoich szkół: dyplomy oraz sprzęt do klasopracowni: DVD, radiomagnetofony oraz zestaw filmów edukacyjnych ,,Planeta Ziemia”. Pozostałym drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, albumy książkowe, gry i puzzle o tematyce przyrodniczej.
Organizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie sponsorzy, którzy przyczynili się do obdarowania drużyn tak wspaniałymi nagrodami. Wszyscy sponsorzy otrzymali z rąk pani Dyrektor SOSW w Świnoujściu pani Bernardety Kołdunek podziękowania:  
- dla pana Prezydenta Miasta Świnoujścia- Janusza Żmurkiewicza,  
- dla pani Beaty Tułowieckiej - Terendy -Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
- dla pani Janiny Śmiałkowskiej- Naczelnika Wydziału Oświaty,
- dla Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji- dla pana Adama Makieła.
- dla pani Grażyny Kołowieckiej – Prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej w Świnoujściu.
- pana Jacka Szczepaniaka- Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzdroje i przybyłych przedstawicieli pana Leśniczego Emiliusza Czerwińskiego i pani Agaty Drabarek,
- dla Wydawnictwa MUZA z Warszawy;

Tak liczny udział wielu placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa zachodniopomorskiego jest dowodem na to, że nie ma zbyt wielu konkursów wiedzy adresowanych dla naszych uczniów.  
Spotkanie było wspaniałą, wspólną zabawą. Pokazało, że SOSW w Świnoujściu jak zawsze szerzy wśród dzieci i młodzieży idee ekologiczne.
Opracowała: Katarzyna Warś

 

Konkurs MAJOWE ŚWIĘTA

28.04.2016 r. odbył się konkurs wiedzy „Majowe Święta” dla uczniów Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie zmagali się z testem wiedzy z zakresu powstania Unii Europejskiej, Konstytucji 3 Maja, Dnia Europy, Dnia Zwycięstwa, 1 Maja. Od uczestników konkursu wymagana była wiedza z  historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie mieli do wykonania cztery zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Rywalizacja była zacięta, odbyła się dogrywka o II miejsce. I miejsce zajął uczeń klasy I wz Marcin.K, II miejsce zajęła uczennica klasy I wz. Katarzyna A. , III miejsce uczennica klasy I wz. Kinga L. Gratulujemy sukcesów.

 

Konkurs recytatorski

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w naszym Ośrodku  odbył  się  konkurs recytatorski pt. „Poezja na wesoło”. Udział w konkursie wzięli uczniowie  ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Po raz drugi dołączyły do zmagań konkursowych nasze przedszkolaki.
Była to okazja do zaprezentowania twórczości znanych polskich poetów, m.in. Doroty Gellnerowej,  Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy.
Wielką radość sprawili nam zaproszeni goście - zespół wokalno-instrumentalny "Keja", który swoimi szantami rozbawił wszystkich obecnych.
Powołana  Komisja, w skład której weszły m.in. pani Aneta z MDK i pani Halina z zespołu "Keja", oceniała występy poszczególnych zawodników.
Występujący, z dużym zaangażowaniem, prezentowali w konkursie wybrane przez siebie wiersze. Po burzliwych obradach jury, w każdej kategorii wiekowej zostali wyłonieni  zwycięzcy (przedszkole - Laura Sz.; szkoła podstawowa – Mateusz S.; gimnazjum – Magdalena Ś.; szkoła zawodowa – Katarzyna A.). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i słodycze. Czas oczekiwania na wyniki umilił nam  wspaniały występ naszych gości i słodki poczęstunek. Ciasteczka dla zebranych upiekli uczniowie z klasy pani Renatki.
Obiecaliśmy sobie, że spotkamy się ponownie za rok.

 

II Wojewódzki Przegląd Form Wokalno Instrumentalnych

13 kwietnia trzy uczennice z naszego Ośrodka wzięły udział II Przeglądzie Form Wokalno-Instrumentalnych w Szczecinie. Przegląd miał charakter konkursu wojewódzkiego i został zorganizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinie przy ul. Polickiej 2. Konkurs odbył się w Domu Kultury Słowianin. Wszyscy uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani do występu, konkurencja była więc bardzo duża. Nasza uczennica Karolina P. zajęła IV miejsce, Klaudia Z. - 7, natomiast Katarzyna A. 8 miejsce. Mimo, że uczennice nie stanęły na podium, do Świnoujścia wróciły bardzo zadowolone. Ich występy były nagrodzone gromkimi brawami - śpiew reprezentantek naszego Ośrodka podobał się publiczności zebranej na sali.
opracowała Irena Nagrodzka

 

Nabór na wolne stanowiska pracy

Pomoc nauczyciela w Przedszkolu Specjalnym

Etat- 30 godzin tygodniowo-godziny pracy 8.00-14.00

Wykształcenie: minimum zawodowe

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od 1 kwiecień  2016

Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

1.Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście

2.Określenie stanowiska : pomoc nauczyciela, wymiar czasu pracy ¾ etatu

3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :

-posiadają  obywatelstwo polskie,

-mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,

-nie były prawomocnie skazane

4. Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe

5.Wymagania dodatkowe:

-praca z dziećmi niepełnosprawnymi, cierpliwość, dyspozycyjność ,umiejętność pracy w    zespole

-estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem

-dyskrecja, kultura osobista

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-dba o ład i porządek w pomieszczeniach grupy przedszkolnej

-wspiera w działaniach nauczyciela przedszkola w każdym zakresie

-rzetelnie i zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami wywiązuje się z przyjętych obowiązków służbowych

-wykonuje wszelkie czynności wynikające z potrzeb przedszkola, zlecone przez Dyrektora SOSW

7.Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

-oryginał kwestionariusza osobowego

-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; -kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)     potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe)

-oświadczenie o niekaralności

-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

8.Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie - kwiecień 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

 

Dyrektor SOSW Bernardeta Kołdunek

 

WIELKANOCNE OBYCZAJE

22 marca wychowankowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie o zwyczajach i symbolach wielkanocnych. Na ten  barwny i uroczysty występ zostały zaproszone władze naszego miasta, rodzice i uczniowie. Na scenie nie zabrakło pisanek,zajączków i wiosennych bukietów. Przedszkolny taniec piskląt w skorupkach rozpoczął to barwny spektakl. Zaproszeni goście podziwiali również pisankową interpretację utworu Piotra Czajkowskiego zareprezentowaną przez starszych uczniów. Były świąteczne wiersze, palmy i śmigus-dyngus.
Na koniec goście zostali obdarowani kolorowymi pysznymi mazurkami przygotowanymi przez uczniów szkoły zawodowej. Życzenia świąteczne od pani Dyrektor Bernardety Kołdunek i podziękowania od pani Przewodniczącej Rady Miasta Joanny Agatowskiej  wprowadziły wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

W hotelu

Pokazy zawodowych kucharzy
22 marca Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odwiedziła za zaproszeniem hotel „Trzy Wyspy”. W czasie zajęć główną rolę odegrało spotkanie w kuchni   i przy stole ze wspaniałymi kucharzami – panią Beatą Białkowską i panem Marcinem Paluchowskim.  Klasa SPP uczy się wielu praktycznych rzeczy przydatnych do życia, z czego jedną z najważniejszych jest przygotowywanie posiłków. Uczniowie zapoznali się z pięknym i nowoczesnym hotelem, jego zapleczem. Wszyscy wymienili się wspaniałymi upominkami. Dziękujemy serdecznie za piękny sposób nauki poza szkołą, umożliwienie poznania Waszej  pracy. Od jutra będziemy słuchać w czasie zajęć szant pan Jurka Porębskiego, który ma swoje miejsce w tym hotelu i przyprowadzimy tu swoich rodziców na miłe spotkania przy kawie, w Spa, na basenie…
Zapraszamy też wszystkich do odwiedzenia naszych klas – my też wiele potrafimy i smacznie gotujemy. Uczniowie SPP przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim pracownikom Ośrodka,rodzicom, uczniom i naszym przyjaciołom

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy
Dyrekcja SOSW
Bernardeta Kołdunek
Krystyna Makowska

 

Dwa razy Tenis stołowy

15 marca 2016r w Szczecinie odbyły się zawody w tenisie stołowym szkół i ośrodków specjalnych województwa zachodniopomorskiego. W imprezie wzięli udział zawodnicy i zawodniczki z 10 placówek, reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych. Nasz ośrodek reprezentowała Patrycja H., która zajęła III miejsce ulegając w półfinale rywalce z Chojny.
17 marca 2016r również w Szczecinie odbyły się mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w tenisie stołowym młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Na zawody przybyli reprezentanci 11 placówek kształcenia specjalnego, nas reprezentowali: Patrycja K., Katarzyna K., Piotr C.,  Patryk H. W tym samym czasie rozgrywane były zawody w tenisa stołowego (Patryk z Piotrem) i turniej sprawnościowy (Patrycja z Katarzyną). Podczas turnieju zawodnicy mieli do wykonania wiele trudnych ćwiczeń np.: odbicie piłeczki pingpongowej na rakietce ze zmianą tempa i kierunku, przejście toru przeszkód z piłeczką na rakietce, rzut piłeczką do celu. Chłopcy uplasowali się w pierwszej dziesiątce, dziewczęta również w imponującym stylu rywalizowały w turnieju.    

 

WYCIECZKA DO SZCZECINA NA WYSTAWĘ INTERAKTYWNĄ „MIASTO NAUKI”

15.03.2016 r. udaliśmy się pociągiem na wycieczkę do Szczecina na interaktywną wystawę  Miasta Nauki mieszczącą się  Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego.  Na wycieczkę pojechało 14 uczniów wraz z opiekunami Violetą Gawlińską i Waldemarem Pietrzakiem. Najpierw zwiedziliśmy wystawę. Ekspozycja liczyła ponad 40 eksponatów edukacyjnych. Młodzież poprzez zabawę poznała m.in. takie zagadnienia jak odbicie, załamanie i rozszczepienie światła, odbicie wielokrotne, polaryzację oraz inne zjawiska fizyczne. Po obejrzeniu wystawy uczniowie samodzielnie mogli wykonywać proste eksperymenty naukowe. Kolejnym punktem programu były pokazy specjalne, np.teatr wysokich napięć - mogliśmy zobaczyć z bliska dwumetrowe pioruny i usłyszeć jak generowane są  błyskawice  do muzyki filmowej. Na koniec uczestniczyliśmy w wybuchowej lekcji, w czasie której aktywnie braliśmy udział w efektownych  pokazach z ciekłym azotem i wybuchowym metanem. Pełni wrażeń wróciliśmy do Świnoujścia.                                       
Opracowała Violeta Gawlińska

 

Bajki

Teatrzyk dla najmłodszych
Zdarza się, że do naszego miasta zjeżdżają się artyści i występują na scenie Domu Kultury, co kosztuje niemałe pieniądze… Są w naszym mieście jednak artyści, którzy poświęcają swój czas i talent, by zabawić najmłodszych za coś bezcennego, a jednak niekosztownego – za uśmiech i brawa. W poniedziałek w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaprezentowali się aktorzy z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I z przedstawieniem „O żółwiu, który chciał spać”. Na widowni zasiadły przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkoły. Przedstawienie, choć krótkie, bardzo się podobało widowni.
Młoda publiczność wraz z nauczycielami serdecznie dziękuje wspaniałej młodzieży i ich opiekunom za pomysł, zaangażowanie i coś bardzo ważnego  – chęć poświęcenia swojego wolnego czas innym.

 

KIERMASZ WIELKANOCNY

Z A P R A S Z A M Y

Serdecznie zapraszamy na kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych

przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


Kiermasz odbędzie się 15 - 22 marca, w godz. 12.00 - 18.00


Wejście od ul. Piastowskiej, s. 39


 

Konkurs ortograficzny

We wszystkich szkołach (podstawowej, gimnazjum i zawodowej) w lutym i marcu kontynuowany był konkurs ortograficzno-gramatyczny (XIV edycja).
Zgodnie z regulaminem konkursu tytuł Mistrza Języka Polskiego w Zakresie Ortografii i Gramatyki  otrzyma ten uczeń, który w sumie zdobędzie najwięcej punktów możliwych do uzyskania.
Dokonano podliczenia wszystkich zdobytych punktów i na liście zwycięzców znaleźli się:
GIMNAZJUM
I miejsce – Nikola B. z III klasy
II miejsce – Paulina K. z III klasy
Wyróżnienie – Wiktoria K. z I klasy

SZKOŁA ZAWODOWA
I miejsce –  Karolina K. z klasy I
II miejsce –  Tomaszz K. z klasy I
Wyróżnienie – Katarzyna A. z klasy I

Uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Rajd pieszy ma wzgórze Golm

Pierwszy wiosenny rajd
12 marca, w 71 rocznicę bombardowania Świnoujścia, nasi turyści zdziesiątkowani nieco przez grypę wyruszyli na wzgórze Golm, by uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Już tradycją się stało, że wyprawa na Golm rozpoczyna wiosenny sezon rajdowy. Uczestnicy rajdu zapalili znicze na pamiątkowej tablicy i obeszli teren symbolicznego cmentarza z punktem widokowym na nasze miasto. Pogoda sprzyjała i widoczność była tak dobra, że wyruszyliśmy na drugi punkt widokowy w pobliżu zalewu. Mieliśmy okazję podziwiać w Kamminke piękne kwiatowe dywany z przebiśniegów, zimowitów i krokusów. Tak się zapatrzyliśmy na piękne widoki, że przegapiliśmy odjazd autobusu i trasa powrotna nam się wydłużyła o 4 km. Ale jak potem smakował wszystkim obiadek w domu! Na następny rajd zapraszamy w kwietniu dookoła jeziora Wolgastsee z kijami Nordic - Walking. Z.L., A.M.

 

Rekolekcje

W dniach 7 - 9 marca w naszym Ośrodku przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ksiądz Dziekan Piotr Superlak. W czasie rekolekcji odbywały się nie tylko nauki rekolekcyjne, ale również nabożeństwo pokutne i spowiedź. Wzięliśmy także udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które prowadziła przy pomocy księdza rekolekcjonisty nasza uczennica Katarzyna A. We wtorek - 8 marca uczniowie wzięli udział w III edycji konkursu pt. „Pismo Święte”. Do konkursu przystąpiło wielu uczniów z gimnazjum, szkoły zawodowej oraz przysposabiającej do pracy. Rywalizacja była bardzo duża. W kategorii szkoły zawodowej wygrała klasa III WZ, w kategorii szkoły gimnazjalnej również wygrali uczniowie z klasy III. 9 marca odbyła się uroczysta Msza Święta, w której nasi uczniowie wzięli czynny udział - odczytali Modlitwę Wiernych, pierwsze czytanie z Pisma Świętego, zanieśli do ołtarza dary ofiarne, a Kasia A. przepięknie zaśpiewała psalm responsoryjny. Na koniec rekolekcji obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Sumienie” w wykonaniu uczniów klasy V szkoły podstawowej ze Szczecina Pogodna.

 

Przedszkolaki na "Bieliku"

4 marca przedszkolaki wzięły udział w wycieczce na prom Bielik stojący przy Nabrzeżu Władysława IV.Podczas ciekawego spotkania z pracownikami Żeglugi dzieci wzbogaciły wiedzę o terminy związane z tematyką morską. Spenetrowały wszystkie pomieszczenia na Bieliku - odwiedziły mostek, maszynownię i inne ciekawe miejsca.Pogoda i humory dopisały, przedszkolaki pozowały do zdjęć w galowej czapce kapitana. Na koniec wręczyły pamiątkową pracę plastyczną przedstawiającą prom.
Wycieczkę zorganizowała Iwona Stasiak

 

Zajęcia profilaktyczne - Chronimy dzieci

1 marca uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej i Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych wzięli udział w zajęciach "Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci" w ramach programu "Chronimy dzieci".Podczas zajęć uczniowie uczyli się rozpoznawania sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu, z którymi mogą spotkać się na co dzień w szkole i w środowisku domowym. Dowiedzieli się również jak należy postępować i do kogo mogą zwrócić się w sytuacji zagrożenia.W podsumowaniu interaktywnych zajęć uczestnicy  otrzymali informację z numerem telefonu zaufania dla młodzieży i dyplomy uczestnictwa.Zajęcia przeprowadziła Ewa Mayko.

 

IV edycja Mistrza Naleśnika

Pierwszy raz Konkurs na Mistrza Naleśnika odbył się w 2013 roku. Niby niedawno, ale jednak w ciągu tych 3 lat przewinęło się tyle naleśników, że nie sposób pamiętać każdego. A bywały one przeróżne. To ważny konkurs dla uczniów naszej szkoły zawodowej. Każdy samodzielnie przygotowywał swoje naleśniki. Wszyscy  pracowali w pocie czoła a efekty były niesamowite.  Uczniowie przygotowując się do współzawodnictwa podnoszą swoje umiejętności i twórczą postawę. Komisję konkursową tworzyły  Panie: mgr Bernardeta Kołdunek, mgr Krystyna Makowska, mgr Katarzyna Otorowska, mgr Agnieszka Michalska oraz  wybrani uczniowie klasy III. Jury oceniało kreatywność i oryginalność wykonania, jakość i estetykę podania potrawy, smak oraz prezentację potrawy. Największy sukces odniosła  uczennica klasy III Kinga W. - zdobywając drugi rok z rzędu  tytuł- Mistrza naleśnika,II miejsce przyznano uczennicy klasy III Karolinie P., a  III miejsce uczennicy klasy I- Agnieszce S. Przygotowane przez młodzież dania można było oglądać i degustować w holu szkoły.
Gratulujemy  wszystkim uczestnikom!
Życzymy dalszego rozwijania swoich talentów!
Organizator: Sylwia Kruk
 

PO PIERWSZYM PÓŁROCZU

UCZNIOWIE  WYRÓŻNIENI ZA OSIĄGNIĘCIA  W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1.      Natalia Z.- kl.VI SP
2.      Wojciech S.- Z E- T "A" SP
3.    Patrycja H.- kl.III GIM
4.    Paulina K.- kl. III GIM
5.    Kamil W.- Z E- T "A" GIM
6.    Magdalena Ś.- Z E- T "A" GIM
7.    Kamil G.- Z E- T "B" GIM
8.    Katarzyna A.- kl.I ZSZ
9.    Marcin K.- kl.I ZSZ
10.    Kamil R.-  kl. III ZSZ
11.    Patrycja K. -kl. II A SPP
12.    Patryk H.-kl. II B SPP

 

Bal Karnawałowy

Dnia 27 stycznia o godzinie 16.30 rozpoczął się: „Zimowy Bal Karnawałowy”.
Bal odbywał się na stołówce ośrodka, która przez parę dni była pieczołowicie dekorowana i w rezultacie pięknie oddała zimową atmosferę.
Na bal przybyli uczniowie wraz z wychowawcami lub rodzicami. Na rozpoczęciu była również pani wicedyrektor Krystyna Makowska.
Po krótkim powitaniu nastąpił występ, podczas którego dziewczęta z I grupy wychowawczej nakreśliły i przypomniały przybyłym tradycje balów na przestrzeni wielu lat.
Dzieci bawiły się wyśmienicie przy dobrej muzyce, a zimowy karnawałowy nastrój wszyscy poczuli dzięki ciekawym, nawiązującym do zabaw na śniegu konkursom.
W czasie przerw dla dzieci przewidziany był słodki poczęstunek i napoje, zaś dla dorosłych - kawa i herbata.
Podczas konkursów (a było ich wiele) każdy uczestnik dostawał nagrodę. Chętnych nie brakowało!
Doskonała muzyka i ciekawe konkursy sprawiły, że czas mijał błyskawicznie. Dzieci bawiły się wyśmienicie i niechętnie przyjęły wiadomość, że bal dobiega końca.
Pragniemy podziękować wszystkim za przybycie, pani Ewie Derlikiewicz: za pomoc w sprzątaniu po balu, panu Michałowi Mackiewiczowi za pilnowanie porządku oraz wszystkim nauczycielom, którzy w czasie wolnym przybyli bawić się i opiekować swoimi pociechami.
Organizatorzy
Grupa I dziewcząt pod opieką:
p. Agnieszka Górska
p. Edyta Pacura
p. Anna Rytko

 

Koniec I półrocza 2015/2016

29 stycznia spotkaliśmy się w naszej auli na apelu podsumowującym pracę w I półroczu. Pani Dyrektor Krystyna Makowska pogratulowała wszystkim wyników w nauce z nadzieją, że koniec roku szkolnego będzie obfitował w większą liczbę wyróżnionych. Tym razem nagrody na wyniki w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe, czy udział w konkursach otrzymali:Natalia , Wojciech, Patrycja, Paulina, Kamil, Magdalena, Kamil, Katarzyna, Marcin, Kamil, Patrycja, Patryk i Paweł. Wszystkim gratulujemy!
Zanim rozeszliśmy się do klas pani Dyrektor przypomniała o zasadach bezpiecznego zachowania w czasie ferii, życzyła udanego wypoczynku i miłego spotkania 15 lutego (oczywiście bez opatrunków gipsowych:).
AG

 

Bezpieczne ferie


Każdego roku przed feriami zimowymi ważne jest przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego 25 stycznia uczniowie wszystkich szkół ośrodka spotkali się z funkcjonariuszem policji, panią Magdaleną Figarską, by porozmawiać na ten temat. Spotkanie odbyło się w dwóch turach - dla uczniów młodszych i starszych. Rozmowy dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw na lodowiskach, sankach, czy przy rzucaniu snieżkami, ale również bezpieczeństwa w sieci, w kontaktach młodszych dzieci z nieznajomymi dorosłymi, przy nawiązywaniu nowych znajomości, w czasie spotkań w dyskotece i innych miejscach, w których młodzież lubi spędzać czas wolny. Odpowiadając na pytania, pani policjantka uświadomiła uczniom ich odpowiedzialność za łamanie przepisów w ruchu drogowym, popełnianie wykroczeń, wspomniała o zagrożeniach i pułapkach czyhających przy stosowaniu używek. Spotkania zakończyły się życzeniami udanych i bezpiecznych ferii.
pedagog

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

W piątek 22 stycznia,  w naszym przedszkolu, miało miejsce niezwykle wzruszające, rodzinne święto  ,,Dzień Babci i Dziadka’’.  Najstarsze przedszkolaki  w zabawny sposób opowiedziały historyjkę o babci Gieni i dziadku Stefanie prezentując  swoim gościom przedstawienie pt: ,,Dziadek, stołek i rosołek’’. Wszystkie dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze dla swoich ukochanych babć i dziadków. Zaprosiły ich również do wspólnych pląsów. Przygotowały również  piękne prezenty: papierowe kwiatki,  korony dla  ,,Super Dziadka’’ i  serduszko z odciskiem  swojej rączki. Po części artystycznej przedszkolaki zaprosiły wszystkich gości na słodki poczęstunek.  Maluchy rozpływały się w ramionach szczęśliwych dziadków. Był czas na uściski, buziaczki i wspólne zdjęcia. To było bardzo radosne spotkanie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia od swoich wnucząt.

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka u Seniorów

21 stycznia nasi uczniowie złożyli wizytę Seniorom z Warszowa. Tego dnia, jak każe tradycja, obchodzimy Dzień Babci, zaś 22 stycznia - Dzień Dziadka. W związku z powyższym nasi uczniowie przygotowali laurki dla solenizantów, które na początku spotkania dwie uczennice Paulina i Nikola wręczyły wszystkim Seniorom.  Byli oni niezmiernie wdzięczni za ten dar. Następnie odbył się poczęstunek i wspólna rozmowa poświęcona minionym świętom Bożego Narodzenia. Seniorzy opowiadali nam o polskich tradycjach świątecznych i noworocznych. Na koniec spotkania trzy uczennice: Klaudia, Kasia i Karolina zaśpiewały kolędy. Śpiew kolęd bardzo się spodobał - Karolina bisowała kolędą „W żłobie leży”. Pobyt uczniów u Seniorów był bardzo radosny i miły.

 

INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ W NOWYM ROKU

21 stycznia mogliśmy obejrzeć przedstawienie w ramach projektu "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ". Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum podziwiali spektakl o prawdziwej miłości i przyjaźni, której głównym bohaterem jest Super Piotruś Pan - chłopiec, który nie chce dorosnąć. W tym spektaklu siódemka aktorów grała 18 postaci.
Przedstawienie „Super Piotruś Pan” przygotował Teatr „Kubuś” z Kielc.
Bardzo nam się podobało.
Czekamy na następne propozycje. A.R.

 

Śpiew kolęd w kościele

19 stycznia 2016 roku trzy uczennice z naszego Ośrodka: Katarzyna A., Karolina P. i Klaudia Z. zaśpiewały w kościele p.w. Matki Bożej Gwiazdy Morza osiem kolęd i pastorałek. Kolędy śpiewały w czasie trwania Mszy Świętej o godzinie 9.00 rano oraz bezpośrednio po niej. Osobom, które uczestniczyły w porannej Mszy Świętej, bardzo podobał się ich występ. Wszyscy gratulowali naszym uczennicom - byli zachwyceni ich śpiewem. Ksiądz Dziekan Piotr Superlak także pochwalił ich śpiew, a Katarzynę A. zaprosił na występ w czasie następnej bożonarodzeniowej Pasterki. Księdzu bardzo spodobała się Kolęda dla nieobecnych, którą  Katarzyna A. zaśpiewała naprawdę pięknie. Irena Nagrodzka

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

Jasełka w kościele

Dnia 13 stycznia 2016 r. na zaproszenie księdza Dziekana Piotra Superlaka w kościele p.w. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Świnoujściu odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowych Jasełek. W rolę Józefa, Maryi, aniołów, pasterzy oraz Trzech Króli wcieliły się dzieci z całego Ośrodka. W przedstawieniu wzięły udział zarówno przedszkolaki jak i uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Na pół godziny cały kościół zamienił się w bożonarodzeniowe Betlejem. Oprócz tradycyjnych kolęd dzieci śpiewały również pastorałki, a nawet tańczyły. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów nagrodzone zostało brawami licznie zgromadzonej publiczności.Iwona Stasiak i Irena Nagrodzka

 

Patrycja laureatką

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt wszystkich poinformować, że uczennica Patrycja B. została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu "Profilaktyka oczami  młodzieży" zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundację Razem Bezpieczniej. Konkurs od kilku  lat  na stałe zagościł w wielu placówkach oświatowych, a także w pracy profilaktycznej Policji Zachodniopomorskiej.
W listopadzie 2015 roku informowaliśmy Was, że na etapie miejskim (zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji) I i II miejsce zajęły nasze uczennice. Ich prace konkursowe zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, gdzie praca Patrycji znalazła się wśród najlepszych. Tym samym Patrycja została LAUREATKĄ.
Wszyscy laureaci  spotkali się w oddziale szczecińskiej telewizji, gdzie nagrody wręczał m.in. prawdziwy GENERAŁ!!! Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili pani Maria Bartczak - Dyrektor Oddziału, redaktor naczelny TVP Szczecin, pani dr Anna Nowak Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz nadinspektor  Jarosław Sawicki - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.
SERDECZNIE GRATULUJEMY PATRYCJI.
Jej pracę możecie zobaczyć w sali 10 budynku szkoły.
(wykorzystano zdjęcia ze strony internetowej KW Policji Szczecin - dziękujemy)GBK

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

kierownik gospodarczy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

Krystyna Szymańska

zamieszkała ul. Kołłątaja 14/10, 72-600 Świnoujście

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na  w/w stanowisku. Pani  Krystyna Szymańska posiada niezbędną wiedzę merytoryczną z zakresu zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.


13.01.2016r.Świnoujście

Dyrektor SOSW Bernardeta Kołdunek

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik gospodarczy

Załącznik  Nr 2 do Regulaminu

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

ul. Piastowska 55

72-600 Świnoujście

Tel.91 321 54 26

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu informuje, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik gospodarczy oferty złożyło 12 kandydatów.

W wyniku wstępnej selekcji ofert, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano  8 kandydatów.

Lista zakwalifikowanych kandydatów.

1.Jarosławska Beata

2.Korzeniewska Wioletta

3.Mazur Urszula

4.Michalski Janusz

5.Pyclik Hanna

6.Rosner Danuta

7.Szybisty Magdalena

8.Szymańska Krystyna

O terminie i miejscu kolejnego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

08.01.2016r

Dyrektor SOSW w Świnoujściu

Bernardeta Kołdunek

 

Nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy


Nabór na wolne stanowisko: kierownik gospodarczy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu1.Adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Ul. Piastowska 55
72-600     Świnoujście

2.Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik gospodarczy, wymiar czasu pracy ¾ etatu

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym (zgodnie z art. 6 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 229, poz.1494 oraz z 2011r. Nr 134,poz. 777 i Nr 201 poz.1183)

4. Wymagania niezbędne:
Osoby ubiegające się o stanowisko :
-posiadają  obywatelstwo polskie,
-mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,
- nie były prawomocnie skazane:
* za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Wymagane wykształcenie: posiada co najmniej wykształcenie średnie- 6 lat stażu, studia wyższe- 2 lata stażu lub wykonywana była przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

6.Wymagania dodatkowe:
-biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Exel, Internet)
- znajomość podstawowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych ZUS
-znajomość przepisów Kodeksu Pracy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie  SOSW
-poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność,
-umiejętność organizacji pracy  i pracy w zespole,

7.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-odpowiedzialność za sprawy kadrowo -organizacyjne , prowadzenie dokumentacji,  
- prowadzenie sprawozdawczości,
- kierowanie zespołem pracowników obsługi,
- zapewnienie sprawności technicznej budynku,
- prowadzenie spraw związanych z remontami, naprawami,
- nadzór nad remontami,
- dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół,
-dokonywanie przeglądów szkoły,
-sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny,
-odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochronę mienia szkoły,
- organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony  
indywidualnej,
- współpraca z księgowością i innymi działami placówki,
- prowadzenie archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
-wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora

8.Wymagane dokumenty
- list motywacyjny;
-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
-oryginał kwestionariusza osobowego;
-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
-kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)    
- potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
-oświadczenie o niekaralności;
-oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu;
-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych      
- związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..


9.Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04.01.2016 r., godz. 12.00
na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu ul. Piastowska 55,72-600 Świnoujście w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu”
Aplikacje, które wpłyną do SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu w dniu 07.01.2016r. o godz.12.00    
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 913215426
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW
im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.swinoujscie.pl  oraz na stronie internetowej SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.
w terminie do dnia 08.01.2016r

dyrektor SOSW
Bernardeta Kołdunek

Regulamin przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- kierownik gospodarczy w SOSW w Świnoujściu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458)


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowiska pracy.

2.  Nabór, o którym mowa przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.
3. Zatrudnienie na stanowiska,  następuje na podstawie umowy  o  pracę na czas nieokreślony lub czas określony z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
4. W przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.
5. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniana na stanowiskach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
6. Niniejszy Regulamin nie obejmuje:
1) stanowisk pomocniczych i obsługi;
2) pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko, po spełnieniu wymagań art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych;
3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności;);
4)    pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym przeniesionych do pracy w innej, tej samej lub innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przyjmującej.


§ 2.
WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU URZĘDNICZYM
1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w szkole na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) cieszy się nieposzlakowana opinią.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym   stanowisku urzędniczym  może być osoba , która :
1) spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1, pkt 1-6 oraz dodatkowo:
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie- 6 lat stażu, studia wyższe- 2 lata stażu lub wykonywała przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

§ 3.
OGŁOSZENIE O NABORZE
1 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ,w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umieszcza  się  w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego zwanym dalej „BIP”  oraz na  stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świnoujściu.
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres Placówki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3.Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW w Świnoujściu
3.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu§ 4.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
1. Po ogłoszeniu w BIP i na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świnoujściu,   następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym  stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
4. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
5. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW w Świnoujściu
6. 3.Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 5.
PWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJEJ
1. Komisję Rekrutacyjną  powołuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a) Dyrektor lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora do pełnienia funkcji przewodniczącego;
b) sekretarz komisji;
c) dwóch członków komisji
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 6.
PROCEDURA NABORU

1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest  w dwóch etapach.
1. Etap I- ocena formalna
a) Dokumenty złożone przez kandydatów analizowane są przez komisję pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
b) Po dokonaniu analizy formalnej sporządzona zostaje lista wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
c) Osoby które złożyły dokumenty po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub nie spełniają wymagań formalnych przedstawionych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do dalszego postępowania rekrutacyjnego
d) W terminie nie dłuższym niż cztery dni po upływie terminu składania dokumentów upowszechnia się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o miejscu zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
e) Wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Etap II- Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:
a) -oceny  merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych;
b) -rozmowy kwalifikacyjnej.

Ocena  merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych;
oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi  za każdy niżej wymieniony obszar punkty  w skali 1 – 3 ;
a) posiadane wykształcenie,
b) dodatkowe kwalifikacje: kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe,  znajomość języka obcego,
c) doświadczenie zawodowe;
d) autorska propozycja organizacji pracy na stanowisku.
Formularz oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu.

Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem  i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Termin rozmowy wyznacza komisja kwalifikacyjna po upowszechnieniu w BIP listy kandydatów spełniających wymagania formalne
a) Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zawiadamiani są o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, telefoniczną lub w inny powszechnie przyjęty sposób
b) Ze sposobu zawiadomienia kandydata osoba powiadamiająca go sporządza adnotację opatrzona datą i podpisem
c) Komisja wyklucza kandydata w przypadku nie stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną ewentualnie w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut
d) Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty za każdy niżej wymieniony obszar w skali 1 – 3:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
2) posiadanie wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko; obejmuje tematyką zagadnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych przez dyrektora zadań na stanowisku specjalista do spraw   gospodarczych,    znajomość Kodeksu Pracy, znajomość prowadzenia dokumentacji   w jednostkach budżetowych
3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
4)  cele zawodowe kandydata.

3.  Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik Nr 4

§ 7.
WYŁONIENIE KANDYDATA
1. Po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wybiera   kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów z oceny   merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych  i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Formularz zestawienia punktowego stanowi Załącznik  Nr 5 do Regulaminu.
3.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.


§ 8.
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA DANE STANOWISKO PRACY

1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera:
a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę  kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
d) uzasadnienie danego wyboru;
e) skład Komisji prowadzącej nabór.
3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 6  do  Regulaminu.
4. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor Ośrodka.


§ 9.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez opublikowanie  w BIP oraz na stronie internetowej SOSW przez co najmniej 3 miesiące
2.  Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) nazwę i adres jednostki;
b) określenie stanowiska urzędniczego;
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na to stanowisko.

3.   Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
4.   Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku  kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2  stosuje się odpowiednio.

§ 13.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu  i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
4. Przesłanie osobom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym i nie przyjętym  podziękowań i informacji o wynikach naboru.

Prosimy Państwa, którzy złożyli dokumenty o ich uzupełnienie zgodnie z powyższą informacją zamieszczoną na stronie BIP i stronie internetowej SOSW oraz dostarczenie ich do SOSW w nieprzekraczalnym terminie do godz.12.00 w dniu 4.01.2016r.

 

ŻYCZENIA

Radosnych, rodzinnych i niosących nadzieję Świąt Bożego Narodzenia.
Wspaniałych, wymarzonych prezentów, odpoczynku i czasu, by wsłuchać się w drugiego człowieka.
W Nowym Roku 2016 jak najwięcej sukcesów i szczęścia osobistego.
Wszystkim pracownikom SOSW, uczniom i ich rodzicom, naszym przyjaciołom i ich rodzinom

życzy Dyrekcja SOSW
Bernardeta Kołdunek
Krystyna Makowska

 

Festiwal kolęd w Szczecinie

17 grudnia 2015 roku odbył się w Szczecinie XVII finał Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Festiwal miał charakter konkursu wojewódzkiego i został zorganizowany przez Urząd Miasta w Szczecinie. Nasz Ośrodek reprezentowały trzy uczennice ze szkoły zawodowej: Katarzyna , Karolina oraz Klaudia. Konkurencja była bardzo duża. Nasze uczennice rywalizowały z uczennicami z liceum oraz z uczniami z technikum. Dziewczęta nie stanęły na podium, ale doceniono ich talent. Po skończonych przesłuchaniach i ogłoszeniu wyników podszedł do nas jeden z organizatorów Festiwalu (który jest zawodowym muzykiem) i powiedział, że dziewczyny pięknie śpiewają i nadal powinny trenować.  To, że żadna z nich nie stanęła na podium nie ma znaczenia. Zaprosił je na konkurs w przyszłym roku.
opracowała Irena Nagrodzka

 

Jasełka

W środę 16 grudnia społeczność  Ośrodka brała udział w niezwykłych Jasełkach. Było to przedstawienie z udziałem uczniów ze wszystkich szkół. W role aniołków wcieliły się urocze dziewczynki z naszego przedszkola. Uczennice ze szkoły podstawowej przepięknie wykonały taniec gwiazdek do utworu ,, Hallelujah’’. W drodze do Betlejem nie zabrakło również pastuszków, którymi były przedszkolaki w towarzystwie starszych kolegów i koleżanek z gimnazjum. Ważną rolę Mędrców ze Wschodu zagrali chłopcy ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dla dwóch z nich był to debiut aktorski i wypadł naprawdę imponująco.

Wielu wrażeń i wzruszeń dostarczyło wykonanie  ,,Kołysanki dla Jezuska’’ z akompaniamentem dzwoneczków i trójkątów. Młodzież wraz ze świętą rodziną przejmująco zaśpiewała pastorałkę, która na długo zapadła w serca publiczności. Kulminacyjnym momentem było wspólne wykonanie utworu śpiewanego przez  Czerwone Gitary  - ,,Taki dzień ‘’.  Śpiew przy zapalonych zimnych ogniach był, nie tylko dla najmłodszych,  wielką radością i niezwykłym przeżyciem. Publiczność nie kryła łez i emocji - poruszeni byli nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wykonawcy otrzymali również podziękowania i gratulacje od zaproszonych gości . Wśród nich była przedstawicielka władz naszego miasta oraz ksiądz proboszcz pobliskiej parafii p.w. Gwiazdy Morza. Zaprosił on aktorów- amatorów do wykonania Jasełek dla mieszkańców Świnoujścia w kościele. Odbędą się one w środę 13 stycznia 2016 roku po mszy św. o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy!
Iwosta

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA DZIECI KLAS I – III

Stowarzyszenie Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i ich Rodzinom

 

 

 

 

Dzięki uprzejmości władz miasta i pani dyrektor SOSW Bernardety Kołdunek, rozpoczęły się bezpłatne zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie PROFICIO w ramach przedsięwzięcia: ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI KLAS I – III Z TERENU MIASTA ŚWINOUJŚCIE.
Zajęcia obejmują dzieci potrzebujące pomocy edukacyjnej, terapeutycznej oraz diagnostycznej, które nie mogą być już objęte np. wczesnym wspomaganiem lub inną instytucjonalną formą pomocy, a jej potrzebują. Nasze Stowarzyszenie dysponuje w pełni wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęcia przyjęte zostały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 (najbliższa lokalizacja).
Zajęcia przeprowadzane są w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej przy ulicy Piastowskiej 55.


 

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO SZCZECINA

8 grudnia 2015r. grupa uczniów z gimnazjum oraz  szkoły zawodowej i SPP wraz z opiekunami paniami K. Otorowską i M. Żołnieruk pojechała na wycieczkę do Szczecina. Głównym jej celem było pogłębienie wiedzy o naszym regionie. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Muzeum Narodowym, gdzie uczniowie wzięli  udział w zajęciach pod hasłem „Wędrówki archeologiczne”.  Podczas zajęć nie tylko słuchali wyjaśnień pana archeologa dotyczących prezentowanych na wystawie zabytków, ale także kilka z nich mogli dokładnie obejrzeć. Duże wrażenie zrobiło na wszystkich trzymanie w rękach narzędzi z kamienia i brązu wykonanych przez ludzi żyjących kilka tysięcy lat temu.
Po zajęciach w muzeum uczniowie udali się do Urzędu Wojewódzkiego znajdującego się na Wałach Chrobrego. Tam oprowadzeni przez miłą panią urzędniczkę, dowiedzieli się jakie sprawy załatwić można w Urzędzie Wojewódzkim, jak również poznali również historię gmachu oraz Wałów Chrobrego. Obejrzeli najpiękniejsze wnętrza w budynku oraz schrony i część tunelu, który prowadzi na drugą stronę rzeki.  
Po zwiedzaniu uczniowie mieli krótki odpoczynek w centrum handlowym Galaxy a potem cali, zdrowi, pełni wrażeń oraz nowo zdobytej wiedzy wrócili do Świnoujścia.

 

Mistrzowie świata u nas

8 grudnia 2015 roku w SOSW w Świnoujściu, mieliśmy zaszczyt gościć
p.Hannę Garboś i p.Grzegorza Płaczkowskiego- mistrzów świata w fitness.
Reprezentanci Polski w tej dyscyplinie opowiedzieli uczniom i nauczycielom o swojej ciężkiej pracy w drodze do sukcesu.Dyscyplinie,wielogodzinnych terningach, dbaniu o dietę, ale przede wszystkim o radości jaką daje
I miejsce na podium i łzy gdy grany jest Mazurek Dąbrowskiego. Goście zaprezentowali zgromadzonym swoje najcenniejsze nagrody- złote medale,puchar i przekazali szereg cennych informacji wraz z zachętą do pójścia w ich ślady.
Uczniowie z zainteresowaniem i podziwem dla mistrzów, słuchali wypowiedzi p.H.Garboś i p.G.Płaczkowskiego.
Serdecznie dziękujemy za to spotkanie i życzymy dalszych sukcesów.  K.Makowska

 

Mikołaje

To była naprawdę  niespodzianka! W piątek, a więc na dwa dni przed terminem, zawitał do naszej szkoły  MIKOŁAJ  z całą swoją  świtą.  Przyznać trzeba, że z roku na rok jest  tych gości coraz więcej. Tym razem było dwóch Mikołajów (jeden twierdził, że jest „złym Mikołajem”) i  trzy Śnieżynki, a do tego Panienka Elf  i  fotoreporter.
W tym roku Mikołaj okazał się być bardzo wymagającym:  każdy kto chciał otrzymać prezent musiał powiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Za to wszyscy mogli stanąć do zdjęcia z Mikołajami, Śnieżynkami, Panną Elf  - do wyboru. Fotoreporter okazał dużo cierpliwości  czego  efektem jest  sesja zdjęciowa licząca ponad  60 fotosów. Śnieżynki wręczały wszystkim milusińskim słodkie prezenty i zapewniały, że wrócą do nas w Wigilię, a za rok z jeszcze słodszymi podarunkami.
P.S. Serdecznie dziękujemy Pani Zosi S., która prowadziła trudne, ale jakże owocne rozmowy z menadżerem Mikołaja, aby ten nie przyjeżdżał do nas z pustymi rękami.

 

Zatrudnimy pracowników

Nabór na wolne miejsca pracy w SOSW:

1. Kierowca-elektryk

Etat- 40 godzin tygodniowo-godziny pracy 7.15-15.15

Wykształcenie: zasadnicze z uprawnieniami SEP kat E, specjalność kierowca-elektryk, kategoria B, C,-

staż pracy 5 lat

Data rozpoczęcia zatrudnienia:  1 styczeń 2015r.

kontakt: Dyrektor SOSW

2. Kierownik- gospodarczy

¾ etatu- 30 godzin tygodniowo-dziennie 5 godzin wg grafiku pracy

Wykształcenie: średnie- 6 lat stażu, studia wyższe- 2 lata stażu, techniczne

Data rozpoczęcia zatrudnienia:  17 stycznia 2015r.

kontakt: Dyrektor SOSW

 

Chronimy dzieci

W bieżącym roku szkolnym dwie nasze szkoły - podstawowa i gimnazjum - przystąpiły do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci pn. Chronimy Dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Jest on prowadzony w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizuących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą". Jego celem jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce ochrony dzieci.  Dokument Polityka ochrony dzieci, obowiązujący w naszych szkołach, dostępny jest w zakładce Ważne dokumenty, a w wersji papierowej w bibliotece szkolnej. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z nim.
Szczegółowe informacje o programie Chronimy Dzieci dostępne są na stronie www.fdn.pl
pedagog

 

Andrzejki

Andrzejki 2015 w ZET SP
30 listopada w klasach ZET "a" SP i ZET "b" SP przebiegał w wesołej atmosferze zabaw i wróżb.
Zabawę Andrzejkową rozpoczęła Pani Zosia Leciej rzucając magiczne zaklęcie gwarantujące spełnienie wszystkich przepowiedni.
Następnie dzieci z wielkim entuzjazmem odkrywały w kolejnych wróżbach, co przyniesie im los. Były wróżby dobre,
zapowiadające wielkie podróże , pomyślność i szczęście, ale zdarzyły się również wróżby ostrzegające dzieci i zachęcające do większej
pracy i pomocy mamie i tacie!!! Na szczęście to tylko wróżby i przede wszystkim wspaniała zabawa. Po wielkich emocjach,
dzieci z obu klas zjadły wspólny słodki poczęstunek.

Wróżby, czary, tajemnicze przepowiednie...... Uczniowie klas Gimnazjum ZET i SPP 30 XI 2015r spędzili miło czas wróżąc sobie co ich czeka w przyszłości. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że zabaway andrzejkowe należy traktować z przymrużeniem oka. Ale słodki poczęstunek potraktowaliśmy bardzo poważnie :). R.K

 

Andrzejki u starszaków z przedszkola

W poniedziałek 30 listopada grupa ,,Puchatków’’ z naszego przedszkola postanowiła poznać swoją przyszłość. Szczególnie dziewczynki prosiły świętego Andrzeja o wskazanie męża. Wszystkie dzieci odkrywały tajemnice ukryte w kolorowych kubeczkach oraz w zaczarowanym worku. W radością chlapały farbą, aby z plam odczytać przyszłość. W wielkim napięciu przebijały serduszka, aby usłyszeć imię wybranki i wybrańca.  Wielką atrakcją okazała się wróżba z butami, które szybciutko zmierzały do drzwi. Która panna wygrała..?  A tego nie zdradzimy. Może w przyszłości wróżba się sprawdzi?   Kto wie?!
Iwosta

 

Ciąża bez alkoholu

We czwartek 26.11.br. dla pełnoletnich uczniów naszych szkół odbyły się warsztatowe zajęcia profilaktyczne pn. Ciąża bez alkoholu. Głównym przekazem zajęć była informacja, że dla kobiet w ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a każda jego ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Młodzież dowiedziała się, że uszkodzenie to, nazywane alkoholowym zespołem płodowym /FAS/, trwale i nieodwracalnie zaburza rozwój dziecka. Udział chłopców w warsztatach nie był przypadkowy – przekazane informacje miały poszerzyć również ich wiedzę, by w przyszłości nie częstowali kobiet w ciąży alkoholem, nie zachęcali ich do wznoszenia toastów bodaj jednym kieliszkiem wina, by reagowali, kiedy będą świadkami spożywania alkoholu przez bliskie im kobiety w ciąży. Dwugodzinne spotkanie poprowadziła edukatorka z Pracowni Motywacja i Działanie, pani Agnieszka Grulkowska.
W.K-P.

 

Jesień z matematyką

W czwartek 26 listopada 2015 roku o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej odbyły się obchody Szkolnego Dnia Matematyki - ,,Jesień z Matematyką" przygotowane przez nauczycielki matematyki panią M. Walczykowską i panią K. Warś.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV i VI SP, ZE-T SP ,, A'', kl.I -II-III gimnazjum, ZE-T Gimnazjum ,, A'', ZE-T
Gimnazjum ,, B'' oraz SPP ,, A'', SPP ,,B''.
Wszyscy brali udział w rozmaitych konkurencjach:

Wszyscy brali udział w rozmaitych konkurencjach:
- wyszukiwanie i przeliczanie  elementów podczas oglądania fragmentu bajki ,, Reksiowa Jesień'',   
- pokonywanie torów przeszkód i dokonywanie zakupów towarów potrzebnych do przygotowania sałatki owocowej / obliczenia pieniężne/, przeliczanie ilości potrzebnych owoców zgodnie z przepisem na sałatkę owocową / porównywanie różnicowe i ilorazowe oraz obliczanie ułamka z liczby/,
- wspólne  rozwiązywanie  krzyżówki, której hasło brzmiało ,, DARY JESIENI'' /wykonując cztery podstawowe działania matematyczne/,
- każda klasa wykonała z figur geometrycznych jesienne drzewa oraz rozwiązywała zadania tekstowe przyklejając w odpowiednie miejsca jesienne liście z rozwiązaniami zadań.

Wspólne spotkanie urozmaicił występ ośrodkowego zespołu tanecznego, który zaprezentował układ taneczny z parasolkami do melodii ,, Deszczowej piosenki''. Występ przygotowały panie A. Grodnicka i E. Mayko.
Natalka Z. zaprezentowała wiersz pt. ,, Matematyka jest wszędzie".
Chwile uprzyjemniła zebranym Kasia A / przygotowana przez panią I. Nagrodzką/, która zaśpiewała dwie piosenki.
Każda klasa otrzymała na koniec spotkania zgromadzone w konkurencjach jesienne owoce oraz cukierki.
Wszyscy świetnie się bawili.

 

Międzynarodowe Dni Filmowe

25 listopada kolejny raz w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się impreza „Młodzieżowe Dni Filmowe”, w tym roku  pod tytułem: „Moje kroki w dorosłość”. Młodzież Ośrodka i zaprzyjaźnionej szkoły w Zirchow brali udział w różnych przedsięwzięciach przygotowanych przez organizatorów i zaproszone instytucje. Był to m.in. konkurs plastyczny z cennymi nagrodami i upominkami oraz zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i  rodzinnej.

Uczniowie oprócz wykazania się wiedzą na temat bezpieczeństwa dotyczącym zachorowań na AIDS, mieli okazję „zaopiekować” się dzieckiem – elektroniczną lalką, którą odpowiednio trzeba było nakarmić lub przewinąć. Ta lubiana przez wszystkich zabawka przyjeżdża do nas z Anklam. Pracownia „Motywacja i Działanie” prowadziła kampanię profilaktyczną zapobiegającą używaniu alkoholu i środków odurzających. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję „spróbować”  jak funkcjonuje nasz organizm po spożyciu środków dzięki specjalnym okularom. Droga namalowana na prostej podłodze okazywała się w nich dość skomplikowana… Po wykonanych zadaniach obie grupy oglądały filmy poruszające problemy młodzieży. Był to film w języku polskim „Trzynastka” i w niemieckim: „Część ze mnie” . Filmy po projekcji były omówione z młodzieżą, by wszyscy uchwycili możliwość zdobycia pomocy w sytuacjach problemowych w swoim codziennym życiu.

Organizatorem spotkania oprócz naszej szkoły była instytucja niemiecka CJD – Insel Usedom – Zinnowitz Prävention oraz wspomniana już pracownia „Motywacja i Działanie”. Kolejny raz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pomogli uczestnikom imprezy  i organizatorom „pracując” przy tłumaczeniu rozmów i zadań.  A.M.

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W środę, 25 listopada 2015r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uroczystość zorganizował i przeprowadził Samorząd Szkolny. Miś to wyjątkowy przyjaciel z dzieciństwa: wierny, kochany, zawsze gotowy do przytulenia, cierpliwy powiernik dziecięcych sekretów. To nic, że ucho się naderwało, to nic, że kolor wypłowiał. Czym starszy miś, tym więcej tajemnic posiada i bliższy jest dziecięcemu sercu – tak przekonują posiadacze pluszowych misiów. Wszyscy uczniowie mile nas zaskoczyli. Maskotki były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Wszystkie dzieci otrzymały broszkę w kształcie misiów zaprojektowane i wykonane przez panią Gabrysię. Na pamiątkę tego święta mogliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie ze swoim przyjacielem.
G.K.

 

Poznaj świętego po atrybucie jego

Dnia 25 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs pt.„Poznaj świętego po atrybucie jego” dla klas gimnazjalnych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, w którym było 28 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali 1 punkt. Najwięcej punktów otrzymała klasa ZET A i to oni zajęli pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy II gimnazjum, trzecie przypadło w udziale klasie III.
Tego samego dnia odbył się konkurs poświęcony świętym patronom dla uczniów ze szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, w którym były 32 pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali 1 punkt. Najwięcej punktów zgromadzili uczniowie z klasy I wz i III wz. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy III wz, zaś trzecie miejsce przypadło w udziale klasie SPP A.
Na zdjęciu jest uczennica gimnazjum, która po raz trzeci ze swoją klasą zajęła pierwsze miejsce. 

INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ

Po raz kolejny mogliśmy obejrzeć przedstawienie w ramach projektu "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ".
Tym razem był to spektakl "Historia Śnieżki" przygotowany przez Teatr Maska z Rzeszowa.
Połączenie gry aktorów z kukiełakami bardzo nam się spodobało. Mimo, że to była transmisja przez łącze internetowe, to po zakończeniu przedstawienia biliśmy brawo.
Czekamy na następne propozycje.

 

PROWADZĘ BEZ ALKOHOLU

W poniedziałek 23.11.br. dla pełnoletnich uczniów naszych szkół odbyły się warsztatowe zajęcia profilaktyczne pn. Prowadzę bez alkoholu.Ich celem była edukacja na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości uczestników ruchu
drogowego (kierowców i pieszych) - uświadomienie młodzieży wpływu alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdu i oceny sytuacji na drodze z punktu widzenia nietrzeżwego pieszego - a także utrwalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym motocyklistom.Młodzież zastanawiała się również nad sposobami reagowania,gdy nietrzeźwa osoba prowadzi lub chce prowadzić pojazd.Dwugodzinne spotkanie poprowadził edukator z Pracowni Motywacja i Działanie, pan Bartek Ślaski.
pedagog

 

Spotkanie z seniorami

Dnia 19 listopada odwiedzili nasz Ośrodek seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Caritas na Warszowie. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Jestem patriotą”. Na początku spotkania obejrzeliśmy animowany film przedstawiający historię Polski, następnie przygotowane przez uczniów slajdy poświęcone tematyce patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Później odbyła się dyskusja na temat jak wyglądał patriotyzm w czasach młodości seniorów oraz kto jest patriotą, a kto nim nie jest. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

 

Jesienne muzykowanie

19 listopada wszystkie grupy przedszkolne bawiły się na "Jesiennym muzykowaniu". Zaprosiliśmy również przedszkolaków z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Tęcza"przy ul.Gdyńskiej.
Było rozsypywanie i zbieranie liści,papierowa zabawa w tworzenie pogody :deszczyk,wiatr,burza z piorunami i kolorowa tęcza.Kolorowe listki tańczyły na wietrze ,a dzieci przy dżwiękach muzyki wychodziły na  spacerek. Gdy pojawiała się ulewa chowały się pod kolorowe parasole swoich pań.
Ilustracyjna muzyka zachęcała przedszkolaków do aktywnego uczestnictwa, było dużo humoru i zabawnych muzycznych sytuacji.
Celem zajęć było ćwiczenie wrażliwości słuchowej,rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia,zabawy rytmiczne:rozpoznawanie charakteru słyszanej muzyki, odtwarzanie swobodnym ruchem nastroju słyszanej muzyki oraz śpiewanie piosenek i wyklaskanie jej rytmu.Na koniec do  wszystkich dzieci przyfrunęły jesienne baloniki z nagrodami.
Zajęcia prowadziła Ewa Mayko.

 

16 LISTOPADA DZIEŃ TOLERANCJI

W dniu 16 listopada obchodziliśmy w naszym ośrodku Międzynarodowy Dzień Tolerancji. O godzinie 12.00 rozpoczął się apel od minuty ciszy w hołdzie ofiarom zamachów terrorystycznych, jakie miały miejsce 13 listopada we Francji. Młodzież gimnazjalna i z zasadniczej szkoły zawodowej w montażu słowno - muzycznym przypomniała nam, czym jest tolerancja i dlaczego jest wartością w Europie. Następnie wszyscy uczniowie, w tym przedszkolaki i pierwszaki, zostali włączeni w szereg zabaw edukacyjnych jak: układanie puzzli, gra skojarzeń, układanki słowne, rebusy. Apel podsumował prowadzący W.Pietrzak i zaprosił starszą młodzież na film.  w.p.

 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

W naszym Ośrodku Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było 10 listopada pod haslem "Z piosenką do niepodległości". Prezentacji multimedialnej przedstawiającej  zrywy niepodległościowe Polaków  pod zaborami towarzyszyły piosenki w wykonaniu uczennic. Prawdziwą furorę wywołał wiersz pt." Kto TY jesteś?" w wykonaniu grupy przedszkolnej Puchatki. Na koniec prowadząca życzyła wszystkim miłego świętowania w wolnej Polsce.

 

Wizyta Renaty Pliś w SOSW Świnoujście

W dniu 04.11.2015 r. Specjalny Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy w Świnoujściu gościł wspaniałą lekkoatletkę, pochodzącą ze Świnoujścia multimedalistkę Mistrzostw Polski, reprezentantkę Polski, olimpijkę panią Renatę PLIŚ.
Na spotkaniu z uczniami Ośrodka zorganizowanym przez nauczycieli Wiolettę Gawlińską i Pawła Jakubowskiego pani Renata opowiadała o swojej karierze sportowej, o występach na olimpiadzie, mistrzostwach świata i europy, oraz zawodach diamentowej ligi. Odpowiadała na pytania dzieci i młodzieży. Zachęcała do systematycznej wytężonej pracy, bowiem ona jest jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu.
Nasz gość przyniósł ze sobą również trofea sportowe, a w zasadzie niewielką ich część, a i tak był to „worek medali”, które obecni na spotkaniu mogli swobodnie oglądać i podziwiać. Wśród rzeczy przyniesionych przez panią Renatę znajdowała się również szczególnie bliska jej sercu Nominacja Olimpijska na Igrzyska w Londynie.

Na koniec  wizyty w SOSW nasza przesympatyczna sportsmenka pozowała do zdjęć z zebranymi na spotkaniu dziećmi, którym ofiarowała na pamiątkę swoje dwie reprezentacyjne koszulki, numer startowy z Mistrzostw Świata w Pekinie, oraz specjalną dedykację.
Droga pani Renato cała społeczność naszego ośrodka serdecznie dziękuje za przybycie. Życzymy Pani wielu sukcesów, zarówno sportowych jak i osobistych.  
p.s.  Trzymamy kciuki przy „rowie z wodą”
P. Jakubowski

 

Mianowanie na przedszkolaka

W piątek 30 października 2015 r. do grona Dzielnych Przedszkolaków Przedszkola „W STUMILOWYM LESIE” dołączyły kolejne dzieci. Naszymi pełnoprawnymi przedszkolakami stali się: Nadinka z grupy „Puchatki”, Marek i Gabrysia z grupy „Tygryski” oraz Alan, Magda i Marcin z grupy „Maleństwa”. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny. Pokazały swoim kochanym Rodzicom, że potrafią wykonywać różne zadania i są gotowe do nowych wyzwań.  Wszystkie dzieci spisały się na medal. Następnie złożyły uroczystą przysięgę, a Pani Dyrektor pasowała dzieci wielką kredką na przedszkolaków.
Tym samym każde dziecko zostało włączone w Poczet Przedszkolaków Przedszkola „W STUMILOWYM LESIE”. Na koniec rodzice także złożyli przysięgę obiecując wspierać nauczycielki i brać aktywny udział w życiu przedszkola.
Na pamiątkę wydarzenia każde pasowane dziecko dostało dyplom i buton z logo grupy, a wszystkie przedszkolaki duże lizaki.  
Cała uroczystość zakończyła się słodki poczęstunkiem . J.Sz
Dziękujemy Pani Sylwii i jej uczniom za wspaniały tort z okazji pasowania na przedszkolaka.

 

Największy żaglowiec świata

29.10.215r. uczniowie klasy I zawodowej oraz klas ZET gimnazjum  uczestniczyli w zwiedzaniu pokładu jednego z największych i najpiękniejszych żaglowców na świecie  rosyjskiego czteromasztowego barku „Kruzenshtern”  określanego też jako pogromca wiatrów. Podziwianie tak ogromnej jednostki z bliska to niezwykłe wydarzenie, z wrażenia przecieraliśmy oczy. Spacerowaliśmy po przestronnym pokładzie żaglowca od rufy po dziób (ponad 100 metrów). Dotykaliśmy koła sterowego i innego wyposażenia, weszliśmy do prawosławnej kapliczki i niektórzy z nas zaopatrzyli się w sklepie z pamiątkami w koszulki z wizerunkiem żaglowca. Pobyt na Kruzenshternie dostarczył nam wielu wrażeń i na długo pozostanie w pamięci.
G.K, J.R.

 

Wycieczka do Zalesia

Pierwsza w roku szkolnym 2015/2016   wycieczka szkolnego koła LOP odbyła się w dniu 29.10 do  Transgranicznego  Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu .Wzięło w niej udział 12 uczniów z koła LOP , plastycznego i sympatyków obydwu kół . Podróż rozpoczęła się pociągiem do Szczecina,  dalej wynajętym busem wyruszyliśmy do Zalesia .Na miejscu byliśmy około godz 11.00 i po wypiciu ciepłego napoju z automatu rozpoczęliśmy zwiedzanie Ośrodka. Jako pierwszą obejrzeliśmy salę zjawisk atmosferycznych, a w sali kinowej mogliśmy oglądać i z bliska  podziwiać  budowę poszczególnych planet układu słonecznego..Po wrażeniach wizualnych przeszliśmy do Sali plastycznej, gdzie każdy uczeń z materiałów ekologicznych mógł wykonać własne dowolne zwierzątko . Po zakończeniu prac plastycznych ( wiewiórki, żabek, motylków , lisa , krowy i innych) uczniowie ustawili w tunelu aerodynamicznym własne miasto ( domy , drzewa , krzewy , zwierzęta). Wszystkie wykonane przez uczniów zwierzęta przetrwały silny wiatr. Trzecim punktem wizyty  było laboratorium. Pan Bartek pokazał uczniom  z ich czynnym udziałem kilka sztuczek z ciekłym azotem .Następna w kolejności była sala ekosystemów. Pan leśniczy Tadzik pokazał nam zwierzęta leśne, powiększonych rozmiarów owady ( sztuczne) , dary leśne. Młodzież mogła nie tylko zobaczyć , ale i dotknąć np. kory drzew. Na koniec wyruszyliśmy na spacer po okolicy Ośrodka , gdzie obejrzeliśmy między innymi wytwory drewniane wykonane zębami bobrów ,drzewa iglaste z dużymi szyszkami sprowadzone do nas z innych krajów np. jodłę oraz daglezje , której igły pachniały grapefruitem . Po tak intensywnych wrażeniach  wróciliśmy do Świnoujścia . Opiekunami na wycieczce były Violeta Gawlińska i Teresa Janicka.

 

Debata o dopalaczach

21 i 23 października uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach dotyczących dopalaczy. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Grulkowska, edukator z Pracowni Motywacja i Działanie. Cel zajęć to  kreowanie asertywnych postaw w stosunku do eksperymentowania z dopalaczami, wzmacnianie postaw prozdrowotnych, a w rezultacie zmniejszenie prawdopodobieństwa sięgania po dopalacze w okresie dorastania. Młodzieży przypomniano, że używanie dopalaczy jest niebezpieczne dla zdrowia i funkcjonowania społecznego oraz że są to produkty w Polsce nielegalne.
W.K-P.

 

Bajki w Zirchow

22 października młodzież obu klas SPP z wychowawczyniami brała udział w jesiennym spotkaniu w Zirchow. Tematem zajęć były bajki i baśnie przedstawione przez uczniów różnych klas. Niektóre były poważne, inne przerobione "na wesoło", jeszcze inne w wersji muzycznej. Po spotkaniu teatralnym odbyliśmy wspólny spacer w okolicach zalewu i wróciliśmy na szkolną dyskotekę i obiad. Spotkanie było bardzo udane, mimo braku znajomości języka doskonale porozumiewaliśmy się za pomocą gestów i min. Muzyka i taniec nie miały żadnych granic i barier językowych. A.M., R.K.

 

XI MISTRZOSTW POLSKI W BADMINTONIE

Dnia, 16-18.10.2015 odbywały się Mistrzostwa Polski w Koninie .
Z pomocą znowu przyszedł pan Paweł Jakubowski, który pojechał z Patrycją do Stargardu, gdzie została zabrana na Mistrzostwa Polski.
Brak regularnych treningów nie dawał nam większych szans. Tym większa była moja radość gdy Patrycja po ciężkich meczach wywalczyła wicemistrzostwo Polski, zdobywając srebrny medal, natomiast w grze deblowej wywalczyła brązowy medal.
Dzięki waleczności i postawy Patrycji, Województwo zachodniopomorskie zajęło I miejsce.
W imieniu moich zawodników dziękuję panu Pawłowi Jakubowskiemu za udostępnienie sali, pomoc w treningach oraz odwiezienie Patrycji do Stargardu.
Anna Rytko

 

Hura ! Wygraliśmy konkurs!

Wygraliśmy miejską edycję konkursu Komendy Wojewódzkiej Policji "Profilaktyka Oczami Młodzieży 2015"! Wystartowaliśmy w grupie tematycznej: FOTOGRAFIA PROFILAKTYCZNA.  Aby przygotować ciekawe zdjęcia, wraz z Panią Renatą, udaliśmy się w teren, aby „zebrać na obiektyw” odpowiednie "pejzaże i tematy". Obróbką fotograficzną zdjęć zajęliśmy się na kolejnych zajęciach; panie Renata i Gabrysia napisały - regulaminem wymagany  -  scenariusz zajęć i całość materiałów zanieśliśmy osobiście do Komendy Policji. Z satysfakcją dowiedzieliśmy się , że w naszej kategorii zajęliśmy dwa pierwsze miejsca.
I miejsce, za pracę "Pomyśl, zanim zrobisz" zajęła Patrycja
II miejsce za pracę "Tylko to zostało" zajęła Katarzyna Ch.
Podczas uroczystego spotkania w Komendzie Policji Patrycja otrzymała w nagrodę  NAMIOT, a Kasia – zestaw do rodzinnego badmintona. Wszystkie nagrody wręczał sam Pan Komendant Komendy Policji w Świnoujściu!
Obie prace zakwalifikowano do konkursu wojewódzkiego w KP, w Szczecinie. Rozstrzygnięcia spodziewamy się ok. 30 listopada 2015r. Trzymajcie za nas kciuki!
w materiale wykorzystao zdjęcie ze strony KMP Świnoujście)GBK

 

X MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „SPRAWNI INACZEJ” W BADMINTONIE

Przed wyjazdem, podczas treningów ćwiczyliśmy szereg zagrań taktycznych oraz doskonaliliśmy technikę samej gry jak również precyzję odbić i serwów.
Ważnym elementem treningu była taktyka. Musieliśmy zagrać mądrze z tzw. „głową”, aby cokolwiek wywalczyć.
Nie dostałam w tym roku zgody na korzystanie z hali, a robię to w czasie wolnym i dobrowolnie, z radością patrzę jak moi wychowankowie z zapałem grają, słuchają moich rad, poleceń i walczą o każdy centymetr pola. Są zdyscyplinowani i zaangażowani w treningi.
Dzięki życzliwości pana Pawła Jakubowskiego parę razy weszliśmy na halę w zamian jego treningów SKS.
Mamy bardzo mało czasu na treningi, przeciwnicy zaś doskonałe warunki i halę, czas na doskonalenie gry.
Przeprowadziłam również z drużyną pogadankę dotyczącą sportowego zachowania, oraz starałam się ich wesprzeć i rozwiać ich obawy przed ewentualną porażką. Sama możliwość uczestniczenia takich zawodach jest już wyróżnieniem i świadectwem na to, że ich poziom gry jest bardzo wysoki.
W dniu 15.10.2015 o godzinie  7.30 wyjechaliśmy pociągiem do Choszczna, gdzie odbywały się zawody. Byliśmy spóźnieni, pan Czesław Kozak /organizator/ wysłał po nas na stację PKP kierowcę. W poprzednich latach zawsze mieliśmy zagwarantowany samochód służbowy, jednak tego roku musieliśmy jechać pociągiem z przesiadką w Szczecin Dąbiu, stąd nasze spóźnienie.
Mistrzostwa zaczęły się punktualnie o godzinie 10.00. Po powitaniu odbyło się omówienie przebiegu mistrzostw, zasad gry i bezpieczeństwa. Sędziowie zebrali listy startowe, ustalali kolejność rozgrywek.
Mecze odbywały się w paru grupach, z których jeden zawodnik wychodził do następnej grupy.
Patryk wygrał dwa pierwsze mecze, jednak nie wszedł do finału, zajmując 6 miejsce sprawił mi wiele radości i z dumą mogę powiedzieć, iż zrobił tyle na ile było go stać, konkurencja w kategorii chłopców starszych przerasta nasze możliwości i zaplecze treningowe.
Patrycja rozegrała 6 meczy, wszystkie wygrała, przechodząc ćwierć i półfinały doszła do finałowego meczu. Finał był ciężki a zawodniczka bardzo zacięcie walczyła o złoty medal. Przy każdym odbiciu widziałam grymas na twarzy Patrycji, świadczący o bólu ramienia, tyle meczy w jednym dniu powoduje ogromne zmęczenie zawodnika.
Ostatecznie finał był nasz, Patrycja wygrała złoty medal, a tym samym została mistrzynią województwa zachodniopolskiego i została powołana do kadry o Mistrzostwo Polski w roku 2015.
Do ośrodka wróciliśmy przed godziną 19.00, zmęczeni i przemarznięci dwugodzinnym czekaniem na dworcach w Choszcznie i Szczecin Dąbiu, ale rozgrzani emocjami i dumą.

 

Wystawa prac poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Dnia 16 października 2015 roku minęła 37 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze fakty z życia Ojca Świętego Jana Pawła II i aby uczcić jego pamięć wykonali kilkanaście gazetek poświęconych właśnie jemu. Gazetki zostały rozwieszone na korytarzu szkoły i każdy mógł je czytać i oglądać. Muszę przyznać, że uczniowie dołożyli starań i wykonali swoje prace niezwykle starannie.


 

Zawsze Bezpieczni

W czwartkowe przedpołudnie, 15 października, uczniowie wszystkich klas i przedszkolaki z zerówki wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, w tym zachowania na wypadek ewakuacji. Pan Krzysztof Patelak zaprezentował uczniom znaki ewakuacyjne i przypomniał ich znaczenie. Uwrażliwił na konieczność codziennego podporządkowania się decyzjom nauczyciela, co powinno stać się przyzwyczajeniem i normą, by w sytuacjach zagrożenia ewakuacja przebiegała sprawnie, szybko i w sposób naturalny. Wszystkie klasy wraz ze swymi nauczycielami przećwiczyły zachowanie podczas alarmu pożarowego. Uczniowie otrzymali pochwałę za właściwą postawę i zaangażowanie.

Zajęcia odbyły się dzięki Fundacji Zawsze bezpieczni i Polskiemu LNG w ramach projektu "Bezpieczne Miasto" - moduł "Bezpieczna Szkoła".
W.K-P

 

Dzień Edukacji

13 października w naszym Ośrodku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali sympatyczną niespodziankę dla grona pedagogicznego i pracowników placówki. Zaprezentowali swoje umiejętności, takie jak: recytacje wierszy z pamięci, solowy śpiew a nawet grę na instrumentach perkusyjnych - jako mini orkiestra. To był naprawdę miły upominek od Uczniów. Dziękujemy! A.G.

 

Piaskowe Rzeźby

13 października grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Ahlbecku na wystawę "Festiwal Rzeźb Piaskowych. Na tę wystawę zaprosiła nas szkoła z Zirchow. Motywem tegorocznej wystawy były postacie z bajek i baśni różnych narodów. Widzieliśmy piękne i olbrzymie rzeźby przedstawiające np. Czerwonego Kapturka, Tomcia Palucha, Aladyna i bohaterów naszych polskich legend - Lecha, Czecha i Rusa czy Pana Twardowskiego w karczmie Rzym. Bardzo nam się wystawa podobała, choć zimna pogoda dała nam się mocno we znaki. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wspólnie z rodzicami. Tegoroczne rzeźby będą dostępne do 8 listopada. A.M.

 

Najlepszy Skryba

Już po raz drugi uczniowie naszego Ośrodka walczyli o tytuł NAJLEPSZEGO SKRYBY (PISARZA) w trzech kategoriach wiekowych:

1.    Szkoła Podstawowa
2.    Gimnazjum
3.    Szkoła Zawodowa

Zeszyty do języka polskiego oceniane były przez Komisję pod kątem wyglądu, estetyki prowadzenia, sposobu zapisywania notatek, ilości skreśleń, poprawek, informacji o właścicielu.
Najlepszymi skrybami zostali:
- W szkole podstawowej - Julia B.z kl. VI (II m-ce Natalia Z., III m-ce Wiktor A.)
- w gimnazjum - Paulina K.z kl. III (II m-ce Wiktoria K., III m-ce Martyna M.)
- w szkole zawodowej - Karolina K. z kl. I (II m-ce Agnieszka S., III m-ce Dominik S.)
Zwycięzcy otrzymali nagrody i złote pióra.J.R. 

Wyprawa do schroniska

10 października Koło Turystyczne wyruszyło na kolejną sobotnią wyprawę. Tym razem celem było schronisko dla bezdomnych zwierząt i spacer z wypożyczonym psem Astorem do pobliskiego lasu. Tomek sprawdził się jako główny i najstarszy turysta koła i prowadził Astora na smyczy przez cały czas trwania rajdu. Na pięknej i nasłonecznionej polanie zjedliśmy piknikowe śniadanko i ruszyliśmy w drogę powrotną. Okazało się, że Astor zna zasady bezpiecznych wycieczek, bo przed powrotem "przeliczył" swoim nosem wszystkich uczestników i dopiero potem wyruszył w drogę. Wszyscy uczestnicy wycieczki przynieśli dla zwierząt drobne prezenty wspomagające schronisko. Byliśmy też świadkami adopcji kotka. Zachęcamy wszystkich do odwiedzin i pomocy pracownikom udzielając się jako wolontariusze.

A.M.

 

Internetowy Teatr Telewizji Dla Szkół

Po wakacjach ponownie włączyliśmy się do projektu "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ".
Obejrzeliśmy już dwa przedstawienia:
1. 23 września - dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum gorzowski Teatr im. J. Osterwy zaprezentował jedną z najpiękniejszych polskich baśni o Marysi i pociesznych krasnoludkach, które każdego roku wychodzą spod ziemi, by pomagać ludziom. ;
2. 8 października - dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów z ZET, spektakl przedstawiający świat widziany oczami chłopca o imieniu Garmann – jego niepokoje i radości, przyjaźnie i antypatie pt. "Świat Garmanna", przygotował Teatr BAJ w Warszawie.
Jesteśmy wdzięczni, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, w których, w innym wypadku, nie moglibyśmy brać udziału.
Czekamy na następne przedstawienia.J.R.

 

Żyjmy zdrowo

7 października 2015r uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, brali udział w jesiennym turnieju sportowym "Żyjmy zdrowo", organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świnoujściu. Gry i zabawy sportowe dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń i emocji. Każdy ze sportowców zasłużył na medal i pyszne paszteciki z ciepłym barszczem. R.K

 

Dzień chłopaka

Tak, tak. Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopca! Pięknie przystrojone koleżanki z Samorządu Szkolnego (i nie tylko) nie zapomniały o tak radosnym święcie. Z koszyczkami wypełnionymi słodkościami Patrycja , Klaudia i Patrycja odszukały każdego mężczyznę (od przedszkolaka do emeryta) w naszej szkole, składały życzenia i wręczały skromną słodkość.Piękne, kolorowe życznia zawisły również na korytarzu budynku szkoły. Przygotowali je pozostali członkowie SU. Mamy nadzieję, że Panowie byli zadowoleni i oni także przygotują "coś drobnego" w dniu święta dziewczynek, które to święto już za pół roku. Panowie, do dzieła!

 

NAUKA Z KOPERNIKIEM

W dniu 29.09.2015 uczniowie klasy I , II i III gimnazjum wzięli udział w wystawie objazdowej interaktywnej z Centrum Nauki Kopernik w MDK w Świnoujściu. Wystawę wspierała spółka LNG .Ekspozycja nazywała się „ Umysł przyłapany” zastawiała pułapki na umysł i pozwalała przyłapać go na wielu sztuczkach .Wystawę tworzyło 13-15  interaktywnych eksponatów o hasłach m.in. „pod rządami emocji, między zmysłami , polowanie na kropki Zabawa na wystawie miała skłonić uczniów do myślenia, że czasami nie można ulec własnym zmysłom
Uczniowie nieźle się bawili , tak , że nie chcieli wystawy opuszczać i wracać do szkoły.