Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Misja

Drukuj PDF

Załącznik do
Uchwały nr 18/2011/2012
z posiedzenia
Rady Pedagogicznej
w dniu 01.02.2011r.

KONCEPCJA PRACY

SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ŚWINOUJŚCIU


Świnoujście, dnia 1 lutego 2012r.

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

 

Rozdział I


MISJA PLACÓWKI
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu zapewnia uczniom i wychowankom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Prowadzi rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz działania zmierzające do wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych uczniów i wychowanków. Wspiera podopiecznych we wszechstronnym rozwoju, wychowuje i zapewnia im bezpieczeństwo. Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, zaś uczniom szkól ponadgimnazjalnych - kształcenie zawodowe oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do, w miarę samodzielnego, godnego życia.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu dba o zapewnienie wysokiej jakości działania placówki zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami. W szczególności dba o zapewnienie skuteczności i efektywności działań w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka. Dba o zapewnienie ochrony zasobów, skuteczności i efektywności przepływu informacji. Zarządza ryzykiem i dba o przestrzeganie zasad etycznego postępowania.

 

Rozdział II


WIZJA PLACÓWKI

SZKOŁA, DO KTÓREJ ZMIERZAMY TO SZKOŁA:

Autonomiczna - w doborze kadry, form i metod pracy, procedur określania i
osiągania celów.

Samodzielna finansowo - posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne
wyposażenie.

Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.

Zdrowa -  ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, unikająca przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca uczniom wychowanie moralne, prorodzinne i seksualne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia.

Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu i przyszłej pracy umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

Otwarta - organizująca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, prowadząca działalność pozalekcyjną i rekreacyjną dla wszystkich klientów szkoły zgodnie z ich potrzebami.

Demokratyczna - sprawiedliwa, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów, rodziców i pracowników placówki oraz osób i instytucji z zewnątrz, posiadająca aktywną i twórczą Radę Pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem, ucząca zasad budowania demokracji.

Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca jak praktycznie można realizować wartości i ideały.

Twórcza - innowacyjna, kreatywna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów.

 

Zapisy i założenia koncepcji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu zawarte są w szczególności następujących dokumentach:

 • STATUCIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU,
 • PROCEDURACH, INSTRUKCJACH, REGULAMINACH STANOWIĄCYCH SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU,
 • PLANIE PRACY WRAZ Z KALENDARIUM WYDARZEŃ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DANY ROK SZKOLNY,
 • PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU,
 • PROGRAMIE PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU,
 • CEREMONIALE SZKOLNYM


Koncepcja przyjęta Uchwałą Nr 18/2011/2012 z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia koncepcji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264672

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Pajacyk, Okruszek, Polskie Serce, Habitat, Marzenia - Kliknij i Pomóż